Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
26-11-2014
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
November 2014
Inhoud
1. Vergroeningseisen 2015
2. Graasdierpremie
3. Gebruik van landbouwgrond
4. GLB-check
5. Nieuwe GLB-relaties
6. Dubbele betaling vergroening en Agrarisch Natuurbeheer
7. Sancties vergroening
8. Starters
9. E-herkenning en de KvK-koppeling
10. Raadpleeg uw referentiegegevens
11. Vraag
 
1. De vergroeningseisen
Blijvend grasland
Blijvend grasland is een zeer belangrijk onderdeel van de vergroening. Grasland is blijvend grasland als het minimaal vijf jaar achter elkaar grasland is.

Historische gegevens terugleggen
Voor de volledige vergroening is het belangrijk om te weten of iets blijvend grasland is of niet. Daarom stellen wij binnenkort een kaart ter beschikking waaruit blijkt wat wij
als blijvend grasland zien op basis van historische gegevens. Het kan zijn dat deze gegevens afwijken van uw opgave,
omdat wij gecontroleerd hebben of het gras op de juiste wijze is opgegeven. Binnenkort ontvangen relaties die in 2012, 2013 en/of 2014 gras hebben opgegeven een brief hierover met verdere uitleg.

Ecologisch aandachtsgebied (EA) en duurzaamheidcertificaten
De duurzaamheidcertificaten voor ecologisch aandachtsgebied, akkerbouw-strokenpakket (inclusief Vogelakker), pakket Veldleeuwerik en het pakket Biodiversiteit+label, liggen ter beoordeling bij de Europese Commissie. De inzet is dat deze in 2015 kunnen worden toegepast.

Terug naar boven

 
   
 
2. Graasdierpremie
Sommige gronden tellen niet meer mee als subsidiabele landbouwgrond. Denk bijvoorbeeld aan heide, duinen en kwelders. Heeft u schapen of runderen die op deze gronden grazen? Dan kunt u graasdierpremie aanvragen. De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en vrouwelijk vleesvee, zoals zoogkoeien. Het gaat om dieren die niet worden ingezet voor de melkgift. De premie wordt berekend over het gemiddeld aantal subsidiabele dieren dat tot uw bedrijf behoort over de periode van 1 januari tot en met 15 oktober.

De graasdierpremie kunt u elk jaar aanvragen. Bij de aanvraag is een ondergrens van € 1.000 per bedrijf. De premie voor runderen bedraagt € 160 per rund en geldt voor vrouwelijk vleesvee vanaf twee jaar. De runderen tellen pas mee vanaf de datum dat ze twee jaar oud zijn geworden. Daarnaast moeten de runderen minimaal één jaar in Nederland zijn. U kunt alleen graasdierpremie aanvragen voor de subsidiabele dieren die tussen 1 januari en uiterlijk 15 mei op uw bedrijf zijn of geweest zijn. Dieren die na 15 mei op uw bedrijf worden aangevoerd, komen niet voor graasdierpremie in aanmerking.

De premie voor schapen is € 24 per schaap. De schapen moeten in het vorige jaar, of eerder, zijn geboren.

Correctie bij grasland
Beschikt uw bedrijf over grasland dat is aan te merken als subsidiabele landbouwgrond? Dan volgt een correctie op het aantal dieren dat in aanmerking komt voor de graasdierpremie, omdat de dieren daar ook kunnen grazen. We rekenen dan eerst een aantal dieren toe aan het subsidiabele grasland. Het gaat om 1,75 GVE (grootvee-eenheden) per ha. Voor deze dieren krijgt u geen graasdierpremie. Binnen deze norm en het bedrag zijn naast de meerjarige vrouwelijke dieren ook meegrazend jonkvee en stieren meegenomen. Bij schapen is rekening gehouden met meegrazende lammeren.


Terug naar boven

 
   
 
3. Gebruik van landbouwgrond

Net als in het huidige Gemeenschappelijk landbouwbeleid blijft ook in 2015 overeind dat u de landbouwgrond die tot
uw bedrijf behoort, op moet geven. Voor alle subsidiabele hectares worden betalingsrechten toegekend.

U kunt behalve grond die in eigendom is, ook grond aangegeven die via huur, pacht of andere overeenkomsten tot uw beschikking staat (en hiermee dus tot uw bedrijf behoort). Om grond toe te kunnen rekenen aan uw bedrijf
is het nodig dat u zeggenschap heeft over de grond in dat
jaar.

In gebruik op 15 mei betekent dat u voor de rest van het gehele jaar verantwoordelijk bent voor dat perceel (ongeacht wat er qua gebruik na 15 mei gebeurt). Als u het perceel op 15 mei in gebruik heeft en aangeeft in de GDI, betekent dit ook recht op betaling (als aan alle voorwaarden wordt voldaan). Constructies waarbij direct na 15 mei het gebruik van de grond overgaat naar een andere agrariër, zijn niet toegestaan.

Terug naar boven

 
   
 
4. GLB-check
De GLB-check is een handige rekentool waar u snel en makkelijk de gevolgen van de huidige voorstellen kunt doorrekenen naar uw eigen bedrijf. Zo kunt u daar waar nodig nog veranderingen aanbrengen in uw huidige bedrijfssituatie voor de betalingsrechten van 2015. De GLB-check kunt u online vinden op www.glbcheck.nl.
Houd er wel rekening mee dat de GLB-check alleen een goede indicatie kan geven. Simulaties van uitzonderlijke
situaties en ook de invulling van het ecologisch aandachts-gebied doormiddel van een duurzaamheidcertificaat is
(nog) niet mogelijk.

Terug naar boven

 
   
 
5. Nieuwe GLB-relaties
Landbouwers die in 2013 groente, fruit, (poot- of consumptie-) aardappelen of bloembollen/sierplanten hebben geteeld of een wijngaard hebben geëxploiteerd, kunnen ook betalingsrechten krijgen in 2015. Alle aanvullende regels die door de EU zijn gesteld, zijn ook voor deze nieuwe groep van toepassing.

Bent u nog niet als relatie bekend bij ons en wilt u betalingsrechten aanvragen? Dan moet u zich eerst registreren bij RVO.nl. U registreert zich door in te loggen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven en organisaties). Zodra u inlogt, wordt u geregistreerd. U krijgt dan van ons een relatienummer. Dit relatienummer kunt u vinden in Mijn dossier bij Mijn gegevens wijzigen.

Als nieuwe toetreder krijgt u voor het eerst te maken met de Gecombineerde opgave. Hiermee geeft u ieder jaar de situatie op uw bedrijf op. Deze vindt u op mijn.rvo.nl -> Gecombineerde opgave.

Terug naar boven

 
   
 
6. Dubbele betaling vergroening en Agrarisch Natuurbeheer
Heeft u een Agrarisch Natuurbeheerpakket (ANB) en zet u dit beheer ook in voor de vergroening? Dan wordt de betaling vanuit het Agrarisch Natuurbeheerpakket verlaagd. Dit om te voorkomen dat u voor dit beheer een dubbele betaling krijgt.

In onderstaande tabel ziet u in welke situaties dit van toepassing kan zijn.
 Situatie   Gevolg 
 Onbeheerde akkerrand ingezet als ecologisch aandachtsgebied en ook ANB-pakket voor deze
 rand.
 Deel ANB-betaling
 niet uitbetaald
 Beheerde akkerrand (akkerbouw-strokenpakket) ingezet als ecologisch aandachtsgebied en
 ANB-pakket voor deze rand.
 Geen ANB-betaling
 Landschapselementen (akkerbouw-strokenpakket) ingezet als ecologisch aandachtsgebied en
 ANB-pakket voor dit element.
 Geen ANB-betaling
 Stikstofbindende gewassen ingezet als ecologisch aandachtsgebied en ANB-pakket waar de 
 teelt van eiwithoudende gewassen is voorgeschreven. 
 Geen ANB-betaling


Heeft u meer dan 15 ha bouwland en een Agrarisch Natuurbeheer-bouwlandpakket? Dan wordt er gekeken of er sprake is van een dubbele betaling. Voor de bepaling of er sprake is van dubbele bepaling wordt geen onderscheid gemaakt in bedrijven met een algemene vrijstelling van de vergroeningsverplichtingen (bijvoorbeeld de biologische landbouwer). 

Maatregelen voor bestaande Agrarisch Natuurbeheer-contracten
De invoering van de vergroeningseisen werkt ook door op de lopende overeenkomsten. Er wordt onderzocht in welke gevallen het Agrarisch Natuurbeheer-contract beëindigd mag worden (zonder terugbetalingsverplichting). Binnenkort wordt u hierover geïnformeerd.

Voorbeelden
Voorbeeld 1:
Een biologisch melkveebedrijf is vrijgesteld van de vergroeningseisen, maar wil graag meedoen aan agrarisch natuurbeheer.

Dit bedrijf kan in aanmerking komen voor agrarisch natuurbeheer. De hoogte van de vergoeding kan beïnvloed worden door de vraag of er sprake is van dubbele betaling door de vergroeningsbetaling.
Als dit bedrijf maximaal 15 ha bouwland heeft, dan wordt dit niet gezien als dubbele financiering. Heeft dit bedrijf meer dan 15 ha bouwland, dan wordt er gekeken of er nog meer onderdelen op het bedrijf zijn die als ecologisch aandachtsgebied ingezet kunnen worden. Zijn die er niet, dan wordt het Agrarisch natuurbeheer niet geheel uitbetaald.

Voorbeeld 2:
Een akkerbouwbedrijf met 100 ha subsidiabele grond, heeft naast de gewasdiversificatie een verplichting om 5% van de bedrijfsoppervlakte in te vullen als ecologisch aandachtsgebied. Het bedrijf doet mee aan het collectief akkervogelbeheer. In totaal is er 6 ha akkerrand aanwezig waarvoor het bedrijf een vergoeding krijgt vanuit SNL (Subsidie Natuur en Landschap). Het contract loopt tot en met 31 december 2016.

Het bedrijf wil de akkerranden inzetten voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied.
Het contract kan tussentijds beëindigd worden (per 31 december 2014). De al ontvangen betalingen hoeven niet worden terugbetaald. In 2015 en 2016 zijn er geen lopende SNL-overeenkomsten meer en daarom ontvangt het bedrijf over deze jaren ook geen betaling.

Terug naar boven

 
   
 
7. Sancties vergroening
Om mee te doen aan de basisbetalingsregeling bent u verplicht zich te houden aan de vergroeningsmaatregelen.
Worden de vergroeningsregels niet of nauwelijks nageleefd dan heeft dat gevolgen voor de uitbetaling. De korting op de vergroeningspremie is in 2015 en 2016 maximaal 100% van de vergroeningspremie, in 2017 120% en in 2018 en daarna 125%.

Kortingen op de vergroeningspremie kunnen de volgende oorzaken hebben:
• door (deels) niet te voldoen aan de eisen voor gewasdiversificatie.
• door (deels) niet te voldoen aan de eisen voor ecologisch aandachtsgebied.
• (door blijvend grasland te ploegen of om te zetten, waar dat niet is toegestaan (in 2015 geldt dit in elk geval in natura-2000 gebieden).
• door niet al het bouwland op te geven, waardoor men voor vrijstelling gewasdiversificatie of ecologisch aandachtsgebied in aanmerking komt. Of door niet al het blijvend grasland in Natura-2000 gebieden aan te geven. Hierbij geldt dat die niet opgegeven oppervlakte groter dan 0,1 ha is.

Terug naar boven

 
   
 
8. Starters
Starters die vanaf 2013 zijn begonnen met hun bedrijf en geen private overeenkomst hebben afgesloten of niet kunnen afsluiten, kunnen een aanvraag doen uit de Nationale Reserve. Hoe deze aanvraag en de beoordeling precies in zijn werk gaat, wordt later bekend gemaakt.

Terug naar boven

 
   
 
9. E-herkenning en de KvK-koppeling
Vanaf 1 januari 2015 kunt u als ondernemer alleen nog maar inloggen met eHerkenning op mijn.rvo.nl. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel aangeschaft, doe dit dan zo snel mogelijk, want vanaf 1 januari 2015 is inloggen met uw gebruikersnaam en inlogcode niet meer mogelijk. Een eHerkenningsmiddel schaft u aan bij een van de erkende aanbieders.
Op www.rvo.nl/digitaal-indienen/stappenplan-eherkenning vindt u een gemakkelijk stappenplan. U vindt hier ook een overzicht van alle erkende leveranciers waarbij u een eHerkenningsmiddel kunt aanschaffen. Wij raden u aan het middel na aanschaf direct te activeren door er mee in te loggen.

Terug naar boven

 
   
 
10. Raadpleeg uw referentiegegevens
In september of oktober stuurden wij u een brief met het verzoek om uw referentiegegevens te controleren op ons klantportaal: mijn.rvo.nl. Het is van groot belang dat u dat tijdig doet.

Referentiegegevens bepalend voor subsidie
Het is belangrijk dat wij de juiste bedrijfsgegevens van u ontvangen. Deze zijn namelijk bepalend voor uw recht op subsidie in 2015. Zijn de getoonde gegevens niet juist of
niet volledig? Geef dan de wijziging of ontbrekende
informatie zo snel mogelijk door. Bij uw referentie-
gegevens staat hoe u dat doet.

Hoe controleert u uw gegevens?
Ga op mijn.rvo.nl naar het onderwerp Regels. Klik op Toon alle regels en kies voor de pagina Gemeenschappelijk landbouwbeleid nieuw GLB. Via de knop Direct regelen (rechtsboven) kunt u inloggen op het dossier met uw gegevens. Daar vindt u de waarde van uw toeslagrechten in eigendom op 15 mei 2014. Ook ziet u of u op basis van de huidige gegevens recht heeft op betalingsrechten.
U moet deze betalingsrechten nog wel aanvragen in de Gecombineerde opgave 2015. U kunt uw gegevens tot en met 31 maart 2015 raadplegen.

Waarschuwing bedrijfsoverdrachten in 2014
Bent u van plan uw bedrijf over te dragen? Let dan op het volgende.
In een aantal gevallen gaat de overdracht van betalingsrechten en referentiegegevens automatisch.
(Meer informatie kunt u vinden via deze pagina, ga vervolgens naar de tab Van toeslagrechten naar betalingsrechten -> Private overeenkomst).

Gaat het in uw geval niet automatisch, dan heeft u een private overeenkomst nodig voor de overdracht van de rechten. Een van de regels hierbij is dat verkoper/verhuurder bij het afsluiten van een private overeenkomst in 2015 actief landbouwer moet zijn. In andere woorden: als u uw bedrijf overdraagt in 2014, levert dit problemen op. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Terug naar boven

 
   
 
11. Vraag
Hieronder een vraag die is gesteld over de informatie in de nieuwsbrief van oktober.

Wat wordt bedoeld met het recht op toegang?
Het recht op toegang is hetzelfde als het recht op betalingsrechten.

Terug naar boven
 
   
 
In de volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief zal aandacht worden besteed aan de eisen met betrekking tot vanggewassen in relatie tot ecologisch aandachtsgebied. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan de voorwaarden rond de zaaizaadmengsels.

Terug naar boven

 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Afmelden
 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.