Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
juni 2017
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Mest
Toepassing van het jongveegetal in de praktijk
In de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 is bij de laatste wijzigingen een nieuwe term geïntroduceerd: het jongveegetal. Dit is opgenomen om te voorkomen dat melkveehouders hun vee tijdelijk onderbrengen bij niet-melkproducerende bedrijven die niet meer onder het fosfaatreductieplan vallen. “Voor het jongveegetal zijn vervolgens uitzonderingen vastgesteld gezien de vele praktische problemen die het jongveegetal in de praktijk opriep”, zegt Mark Helmerhorst, adviseur uitvoering mestbeleid bij RVO.nl. Hij geeft uitleg over toepassing van het jongveegetal in de praktijk en hoe het wordt berekend.
Lees meer
 
Wet grondgebonden groei melkveehouderij treedt in werking
De Eerste Kamer heeft op 23 mei 2017 ingestemd met de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Deze wet zal vanaf 1 januari 2018 van kracht zijn maar wordt nu al toegepast. Met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebondenheid was al eerder invulling gegeven aan de grondgebonden groei in de melkveehouderij.
Lees meer
 
136 aanmeldingen voor equivalente maatregelen
Agrariërs die in 2016 bovengemiddelde gewasopbrengsten hadden, kunnen onder voorwaarden in 2017 gebruikmaken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Ook kunnen zij een extra norm gebruiken als zij rijenbemesting in maïs op zand- of lössgronden toepassen. Ze hadden zich dan voor 2 juni moeten aanmelden. De aanmeldtermijn is inmiddels gesloten. Er zijn 136 aanmeldingen binnengekomen.
Lees meer
 
Nieuwsbrief Agrarisch ondernemen
Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van al het agrarisch nieuws en achtergrondverhalen van RVO.nl?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Agrarisch ondernemen.

Terug naar boven

 
   
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.