Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
december 2017
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Mest december 2017
Het mestbeleid in Nederland kent veel wet- en regelgeving. In de praktijk wordt via meerdere stelsels uitvoering gegeven aan het mestbeleid. Denk onder meer aan de gebruiksnormen, verantwoorde mestafzet, verantwoorde groei melkveehouderij en grondgebondenheid. Graag brengen we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en veranderingen rond het mestbeleid. Daarom ontvangt u regelmatig deze nieuwsbrief

Voor meer informatie en de actuele stand van zaken leest u verder op www.rvo.nl.
 
In deze nieuwsbrief
 
Registraties en doorgeven meldingen
Als agrarisch ondernemer bent u verplicht een administratie bij te houden. Dat geldt voor alle zaken rond uw bedrijfsvoering. Van de productie en de aan- en afvoer van meststoffen tot bedrijfsmutaties en -overdrachten. Veel van die registraties en meldingen van wijzigingen doet u via MijnRVO.nl.
Lees meer
 
Aanvullende gegevens en voorraadbepaling
Voor de herkomst en de bestemming van meststoffen moeten agrarische ondernemers een administratie bijhouden. Hieruit moet blijken dat de dierlijke mest op een verantwoorde manier is afgevoerd. RVO.nl vraagt van agrarische bedrijven om jaarlijks een aantal aanvullende gegevens door te geven.
Lees meer
 
Overzicht brieven en mailingen december 2017 en januari 2018
Regelmatig ontvangt u brieven en mailingen van RVO.nl over alle aspecten die rond het mestbeleid spelen. Hieronder vindt u een overzicht van welke brieven, mailingen en openstellingen u de komende tijd van RVO.nl  kunt verwachten.
Lees meer
 
Voorzieningen grondgebonden groei melkveehouderij 2018
Per 1 januari 2018 wordt de Wet grondgebonden groei melkveehouderij opgenomen in de Meststoffenwet. Deze bevat enkele voorzieningen voor het vaststellen van het melkveefosfaatoverschot in 2014. Was er voor u sprake van een bijzondere omstandigheid? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de voorziening.
Lees meer
 
Hoe staat het met het zesde Actieprogramma?
Het huidige, vijfde Actieprogramma loopt tot en met 31 december 2017. Uiterlijk op die datum moet Nederland het zesde Actieprogramma bij de Europese Commissie indienen. Momenteel beoordeelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de door het publiek ingediende zienswijzen en verwerkt deze in het definitieve actieprogramma.
Lees meer
 
Registraties en doorgeven meldingen
Als agrarisch ondernemer bent u verplicht een administratie bij te houden. Dat geldt voor alle zaken rond uw bedrijfsvoering. Van de productie en de aan- en afvoer van meststoffen tot bedrijfsmutaties en -overdrachten. Veel van die registraties en meldingen van wijzigingen doet u via MijnRVO.nl.

Het is belangrijk dat uw gegevens juist zijn geregistreerd. Verkeerde gegevens in het  registratiesysteem kunnen namelijk vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld onnodig onderzoek van uw bedrijf. Ook kunnen uw relaties, zoals de voerleverancier of de mestvervoerder, uitgaan van onjuiste gegevens.

Let u op deze aandachtspunten:
 • Relatienummer
  Is er sprake van een nieuw relatienummer of andere gewijzigde gegevens, denkt u er dan aan om dit door te geven aan uw voerleverancier, mestvervoerder en andere relaties. Controleer of zij het juiste nummer gebruiken en kijk vooringevulde formulieren goed na. Vraag ook aan uw accountant of hij de juiste gegevens gebruikt.
 • Mijn percelen
  De grond die u gebruikt, registreert u in Mijn percelen. Hierbij gaat het onder meer om de oppervlakte, het gewas, de ligging en de wijzigingen daarvan. Dat houdt u het hele jaar bij. Zorgt u ervoor dat u elke mutatie doorgeeft. Dat is ook van belang als het grondgebruik eindigt.
 • Wijziging van uw bedrijf
  Verandert er iets in de rechtsvorm van uw bedrijf? Bijvoorbeeld door een overdracht, splitsing of beëindiging? Geef dit door. Dat doet u op Mijnrvo.nl op de pagina Bedrijfsoverdracht of op de pagina registreren en doorgeven van meldingen.

 
Aanvullende gegevens en voorraadbepaling
Voor de herkomst en de bestemming van meststoffen moeten agrarische ondernemers een administratie bijhouden. Hieruit moet blijken dat de dierlijke mest op een verantwoorde manier is afgevoerd. RVO.nl vraagt van agrarische bedrijven om jaarlijks een aantal aanvullende gegevens door te geven.

Eén van de gegevens die we vragen om aan ons door te geven, is de voorraad mest op 31 december 2017. Deze bepaalt u op basis van de best beschikbare gegevens.

Best beschikbare gegevens
Bij de eindvoorraad mest vult u zelf de totale hoeveelheid mest per mestcode en de bijbehorende hoeveelheid stikstof en fosfaat in. In de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM) staat dat het stikstof- en fosfaatgehalte in de op een bedrijf opgeslagen hoeveelheid dierlijke meststoffen wordt bepaald op basis van de ‘best beschikbare gegevens’.

Dat houdt het volgende in:
 • Analyseresultaten mestvoorraad. Heeft u de hele mestvoorraad (dierlijke mest, compost, zuiveringsslib of een mengsel hiervan) bemonsterd en heeft u hier analyseresultaten van? Dan gebruikt u deze gegevens.
 • Analyseresultaten afgevoerde mest. Heeft u geen analyseresultaten van uw mestvoorraad, maar wel van de mest die u in het afgelopen jaar van uw bedrijf heeft afgevoerd? Dan maakt u gebruik van de gemiddelde stikstof- en fosfaatgehalten uit deze analyseresultaten. Het gaat hierbij om bemonsterde en geanalyseerde hoeveelheden per mestsoort die in het desbetreffende jaar van het bedrijf zijn afgevoerd.
 • Dit geldt ongeacht:
  o   de hoeveelheid tonnen afgevoerde dierlijke meststoffen;
  o   het berekende gemiddelde mineralengehalte;
  o   het moment van afvoer in het desbetreffende jaar.
  Wanneer u vindt dat de afgevoerde mest uit 2017 geen representatief beeld geeft van de waardes in uw mest, zorgt u dan voor verifieerbaar bewijs. Bijvoorbeeld door de mest die u op uw eigen percelen gebruikt ook te laten analyseren.
 • Forfaitaire waarden. Heeft u geen analyseresultaten van de mestvoorraad en ook niet van de afgevoerde mest van het afgelopen jaar? Dan maakt u gebruik van de forfaitaire gehalten uit tabel 5 (pdf) en tabel 5a  (pdf) voor het mestbeleid.
                       
Doorgeven aan RVO.nl

Juiste aanvullende gegevens en een correcte voorraadbepaling zijn in uw eigen belang. Kijk ook op onze website Aanvullende gegevens agrarisch ondernemer.

 
Overzicht brieven en mailingen december 2017 en januari 2018
Regelmatig ontvangt u brieven en mailingen van RVO.nl over alle aspecten die rond het mestbeleid spelen. Hieronder vindt u een overzicht van welke brieven, mailingen en openstellingen u de komende tijd van RVO.nl kunt verwachten.
                   
Wanneer te verwachten?   Regeling   Onderwerp   Communicatie-
kanaal
t/m 31 december 2017   Fosfaatverrekening   Aanmelden fosfaatverrekening van 1 september tot en met 31 december 2017
          
  mijnrvo.nl
1 januari 2018   Fosfaatrechten   Start van het stelsel fosfaatrechten op 1 januari 2018
          
  www.rvo.nl
1 januari 2018   Wet grondgebondenheid   Start Wet grondgebondenheid op 1 januari 2018
          
  www.rvo.nl
1 januari 2018   Fosfaatrechten   Openstelling melding bijzondere omstandigheden fosfaatrechten van 1 januari tot en met 3 april 2018
           
  mijnrvo.nl
1 januari 2018   Fosfaatrechten   Openstelling verklaring in- en uitscharen fosfaatrechten van 1 januari tot en met 3 april 2018
              
  mijnrvo.nl
1 januari 2018   Mest/Wet grondgebondenheid   Openstelling voorziening bijzondere omstandigheden
Wet Grondgebondenheid van 1 januari tot en met 15 februari 2018
             
  mijnrvo.nl
1 januari 2018   Gebruiksnormen   Doorgeven aanvullende gegevens agrarische ondernemer voor 1 februari 2018
             
  mijnrvo.nl
3 januari 2018   Fosfaatrechten   Besluit fosfaatrechten
                 
  Brief
5 januari 2018   Fosfaatrechten   Besluit fosfaatrechten
               
  Brief
10 januari 2018   Fosfaatrechten   Besluit fosfaatrechten
          
  Brief
13 januari 2018   Fosfaatrechten   Besluit fosfaatrechten
           
  Brief
14 januari 2018   Fosfaatrechten   Besluit fosfaatrechten
             
  Brief
1 januari 2018   Stikstofdifferentiatie   Aanmelden stikstofdifferentiatie van 1 januari tot en met 15 mei 2018
         
  mijnrvo.nl
27 januari 2018   Fosfaatreductieplan   Besluit periode 5
                
  Brief

 
 
Voorzieningen grondgebonden groei melkveehouderij 2018
Per 1 januari 2018 wordt de Wet grondgebonden groei melkveehouderij opgenomen in de Meststoffenwet. Deze bevat enkele voorzieningen voor het vaststellen van het melkveefosfaatoverschot in 2014. Was er voor u sprake van een bijzondere omstandigheid? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de voorziening.

De Wet grondgebonden groei melkveehouderij treedt vanaf 1 januari 2018 in werking. Deze maatregel wordt nu al toegepast op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur verantwoorde groei melkveehouderij (AMvB grondgebondenheid) van 1 januari 2016. Het doel van de maatregel is voorkomen dat de melkveehouderij zonder grond kan groeien. 

Voorwaarden voorziening
De voorzieningen die in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij zijn opgenomen, gelden voor bedrijven die door bijzondere omstandigheden in 2014 een melkveefosfaatoverschot hadden dat minimaal 5% lager was dan zonder deze bijzondere omstandigheid.

Er is sprake van een bijzondere omstandigheid, als die veroorzaakt is door:
 • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad;
 • diergezondheidsproblemen op uw bedrijf; 
 • vernieling van (een deel van) de melkveestallen; 
 • realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur.
Daarnaast kunt u als melkveehouder vanaf 2018 grond die u in 2014 tijdelijk niet heeft gebruikt als landbouwgrond meetellen voor de grondgebondenheid. De voorwaarde is dat de grond is gebruikt voor de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur.

Als u voldoet aan een van de bovengenoemde voorwaarden, kunt u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de voorzieningen.

Melden
U kunt zich vanaf 1 januari 2018 tot en met 15 februari 2018 aanmelden bij RVO.nl voor één of meer van deze voorzieningen. U moet uw bedrijf uiterlijk op 15 februari 2018 aanmelden bij RVO.nl.

Bewijsstukken
Heeft u te maken gehad met ziekte of overlijden, ernstige dierziekte of vernieling van de stal? Dan moet u aantonen dat uw melkveefosfaatoverschot door bijzondere omstandigheden in 2014 minimaal 5% lager was dan zonder deze bijzondere omstandigheid. U moet de bijzondere omstandigheid kunnen aantonen door middel van bewijstukken.

Heeft u meegewerkt aan de realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur? Dan moet u aantonen dat er een verband is tussen de extra grond die in gebruik was en de realisatie van het natuurgebied of publieke infrastructuur. Of u moet aantonen dat u minder fosfaat heeft geproduceerd i.v.m. de realisatie van het natuurgebied of publieke infrastructuur.

Kijk voor gedetailleerde informatie over bewijsstukken mijnrvo.nl.

Meetellen voor berekening grondgebondenheid
Geeft u in 2018 landbouwgrond uit gebruik voor de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur? Dan mag u deze grond bovendien meetellen als landbouwgrond voor de berekening van uw grondgebondenheid.

U geeft via Gecombineerde opgave aan dat u (een deel van) uw landbouwgrond niet kan gebruiken vanwege de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur. U doet dit door de uit gebruik gegeven percelen op te geven met de code 2033 (tijdelijk onbeteelde grond). U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen, maar u bewaart deze in uw eigen administratie.

 
Hoe staat het met het zesde Actieprogramma?
Het huidige, vijfde Actieprogramma loopt tot en met 31 december 2017. Uiterlijk op die datum moet Nederland het zesde Actieprogramma bij de Europese Commissie indienen. Momenteel beoordeelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de door het publiek ingediende zienswijzen en verwerkt deze in het definitieve actieprogramma.

Op basis van de Nitraatrichtlijn is Nederland verplicht een actieprogramma op te stellen. Dit moet maatregelen bevatten die zorgt voor het verminderen en voorkomen van verontreiniging van water, veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen. De maatregelen in dit actieprogramma moeten voldoende zijn om voor de periode 2018-2021 opnieuw een derogatie van de Nitraatrichtlijn te verkrijgen. Derogatie is van groot belang voor het milieu en van financieel belang voor de agrarische sector.

Zienswijzen verwerken
Van 13 oktober tot en met 24 november is het publiek in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze in te dienen. Momenteel kunt u hier alleen nog kennis van nemen. Het ministerie van LNV is momenteel bezig de ingediende zienswijzen te beoordelen en te verwerken in het definitieve actieprogramma. Het wordt vervolgens aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor het eind van het jaar dient de minister van LNV het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn in bij de Europese Commissie.

Te verwachten maatregelen
De definitieve maatregelen zullen pas op 1 januari 2018 bekend zijn. Wel kan RVO.nl u alvast melden dat er geen grote wijzigingen te verwachten zijn voor 2018:
 • De equivalente maatregelen worden naar verwachting verlengd.
 • De stikstofgebruiksnormen blijven naar verwachting ongewijzigd.
Overige maatregelen zullen met ingang van 2019 ingaan. Daarover informeren we u nader in 2018.

 
Nieuwsbrief Agrarisch ondernemen
Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van al het agrarisch nieuws en achtergrondverhalen van RVO.nl?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Agrarisch ondernemen.

Terug naar boven

 
   
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.