Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
februari 2018
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Mest
Het mestbeleid in Nederland kent veel wet- en regelgeving. In de praktijk wordt via meerdere stelsels uitvoering gegeven aan het mestbeleid. Denk onder meer aan de gebruiksnormen, verantwoorde mestafzet, verantwoorde groei melkveehouderij en grondgebondenheid. Graag brengen we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en veranderingen rond het mestbeleid. Daarom ontvangt u regelmatig deze nieuwsbrief

Voor meer informatie en de actuele stand van zaken leest u verder op www.rvo.nl.
 
In deze nieuwsbrief
 
Aanmelden equivalente maatregelen
Voor 2018 zijn de equivalente maatregelen onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Onder andere akkerbouwers die in 2016 en 2017 bovengemiddelde opbrengsten van het land haalden, mogen onder voorwaarden in 2018 extra bemesten. Aanmelden kan vanaf 1 februari 2018.
Lees meer
 
Mestverwerkingsplicht percentage 2018
Veehouders die op hun bedrijf meer mest hebben geproduceerd dan zij op hun grond mogen uitrijden, zijn verplicht een deel van deze mest te laten verwerken. De percentages verplichte mestverwerking worden jaarlijks vastgesteld. De sectororganisaties hebben hiermee ingestemd. Voor 2018 zijn deze nu bekend.
Lees meer
 
Waar moet u op letten bij het opmaken van een VDM?
Laat u dierlijke meststoffen van uw landbouwbedrijf af- of aanvoeren of vervoert u mest? Dan heeft u te voldoen aan diverse voorwaarden, zoals wegen, bemonsteren en analyseren van de mest en inzet voorgeschreven apparatuur. Ook is het opmaken van een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen verplicht. In dit artikel leest u op welke zaken u moet letten bij het opmaken van het vervoersbewijs.
Lees meer
 
Uw mening over de nieuwsbrief
Vanaf het voorjaar van 2017 ontvangt u regelmatig deze nieuwsbrief Mest. Begin 2017 gaven ondernemers in de agrarische sector aan dat zij beter geïnformeerd willen worden over de verschillende regels van het mestbeleid. Met onder andere de nieuwsbrief Mest komt RVO tegemoet aan deze wens.
In februari peilen we via een steekproef uw mening over de nieuwsbrief. Krijgt u een uitnodiging hiervoor, dan stellen we uw medewerking op prijs!

Wilt u ook uw mening geven over de nieuwsbrief en over andere onderwerpen? Word dan lid van het Klantenpanel RVO.

Meer informatie over het panel vindt u hier https://portal.net-mr.com/207685/6/rvoportal/default.php. Ook kunt u zich hier aanmelden.
 
Aanmelden equivalente maatregelen
Voor 2018 zijn de equivalente maatregelen onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Onder andere akkerbouwers die in 2016 en 2017 bovengemiddelde opbrengsten van het land haalden, mogen onder voorwaarden in 2018 extra bemesten. Aanmelden kan vanaf 1 februari 2018.

Wilt u gebruik maken van een van de equivalente maatregelen? Controleer of u aan de voorwaarden voldoet. Hier vindt u welke voorwaarden er per maatregel zijn. Als u er gebruik van wilt maken, dan moet u dat bij RVO.nl melden.

Aanmelden
De applicatie om u voor 1 of meerdere equivalente maatregelen aan te melden is opengesteld van 1 februari tot en met 1 juni 2018. Met ingang van 1 februari kunt u voor uw aanmelding op deze pagina terecht.

Let op: de aanmelding van equivalente maatregelen is niet opgenomen in de Gecombineerde opgave. Het is dus alleen mogelijk om u aan te melden voor equivalente maatregelen via mijnRVO.nl.

Kijk bij uw aanmelding goed naar de voorwaarden waaraan u per maatregel moet voldoen.

Stapeling
Leest u goed na welke equivalente maatregelen u mag combineren en welke niet. U voorkomt zo een stapeling van maatregelen waarmee de bemesting per perceel juist hoger zou worden.

Meer informatie over equivalente maatregelen vindt u op onze site:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/mest/gebruiksnormen/equivalente-maatregelen

 
Mestverwerkingsplicht percentage 2018
Veehouders die op hun bedrijf meer mest hebben geproduceerd dan zij op hun grond mogen uitrijden, zijn verplicht een deel van deze mest te laten verwerken. De percentages verplichte mestverwerking worden jaarlijks vastgesteld. De sectororganisaties hebben hiermee ingestemd. Voor 2018 zijn deze nu bekend.

De percentages verplichte mestverwerking in 2018 zijn vastgesteld op:
 • 59% voor regio Zuid
 • 52% voor regio Oost
 • 10% voor regio Overig
Deze percentages zijn gelijk aan de percentages die van kracht waren in 2017.

De percentages mestverwerkingsplicht in 2018 zijn gebaseerd op actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte van fosfaat binnen de Nederlandse landbouw. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet heeft voor de vaststelling van deze percentages een advies opgesteld, in lijn met het protocol dat in 2014 is ontwikkeld. Sinds 2016 worden de eisen voor grondgebonden groei van de melkveehouderij in het advies meegenomen.

Kijk op onze website voor meer informatie over de mestverwerkingsplicht.

 
Waar moet u op letten bij het opmaken van een VDM?
Laat u dierlijke meststoffen van uw landbouwbedrijf af- of aanvoeren of vervoert u mest? Dan heeft u te voldoen aan diverse voorwaarden, zoals wegen, bemonsteren en analyseren van de mest en inzet voorgeschreven apparatuur. Ook is het opmaken van een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen verplicht. In dit artikel leest u op welke zaken u moet letten bij het opmaken van het vervoersbewijs.

Het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) is een belangrijk instrument om de dierlijke meststromen te kunnen volgen. Bij elk mesttransport wordt een VDM opgemaakt; deze is aanwezig tijdens het transport. Het opmaken van het VDM is een gezamenlijke verplichting van alle partijen die op het VDM staan. De vervoerder dient de gegevens van het VDM in bij RVO.nl. De leverancier en afnemers zijn medeverantwoordelijk (elk voor het op hun betrekking hebbende deel) voor het opmaken ervan.

De verplichting tot het opmaken van een VDM geldt ook voor boer-boertransporten en bij de levering aan particulieren. Als hiervan sprake is, geeft u dit met een opmerkingscode op het VDM aan.

Het is dan ook belangrijk dat u het VDM op de juiste manier invult. Hieronder vindt u enkele aspecten om extra op te letten.

Waar u op moet letten als leverancier:
 • Er zijn verschillende bedrijven die mest af kunnen voeren van uw bedrijf. Wees alert bij de keuze van de mestvervoerder. Doe alleen zaken met betrouwbare partijen. Op RVO.nl vindt u een een overzicht van geregistreerde intermediaire ondernemingen (pdf). Doe geen zaken met geschrapte ondernemingen.
 • Gebruik het juiste relatienummer. Heeft er een bedrijfsmutatie plaatsgevonden? Meld dit dan binnen 30 dagen aan RVO.nl. Krijgt u een nieuw relatienummer? Geef dit door aan uw mesttransporteur, voerleverancier en bedrijfsadviseur. Gebruik het nieuwe nummer op het VDM.
 • Vermeld de juiste mestcode en vul de juiste opmerkingscodes in wanneer er sprake is van een bijzondere situatie. Denk ook aan de codes bij de mestverwerkingsplicht. Op RVO.nl vindt u in tabel 5 Forfaitaire stikstof en fosfaat gehalten in dierlijke mest en tabel 5a Mestcodes 2018 de mestcodes en in tabel 5b de opmerkingscodes op VDM 2018.
 • Heeft u een co-vergister en voert u digestaat af? Vermeld dan niet alleen mestcode 116 (comateriaal) op het VDM maar ook de overige mestcodes.
Waar u op moet letten als afnemer:
 • Gebruik het juiste relatienummer. Heeft er een bedrijfsmutatie plaatsgevonden? Meld dit dan binnen 30 dagen aan RVO.nl. Krijgt u een nieuw relatienummer? Geef dit door aan uw mesttransporteur, bedrijfsadviseur en eventueel voerleverancier. Gebruik het nieuwe nummer op het VDM.
 • Maak goede afspraken met de leverancier over de hoeveelheid en de samenstelling van de te leveren mest. U bent er verantwoordelijk voor dat u niet te veel mest en mineralen op uw grond gebruikt.
 • Controleer ook of de juiste mestcodes zijn gebruikt en of de opmerkingscodes van toepassing zijn. Op RVO.nl vindt u hier in tabel 5 Forfaitaire stikstof en fosfaat gehalten in dierlijke mest en tabel 5a Mestcodes 2018 de mestcodes en in tabel 5b de opmerkingscodes op VDM 2018.  Als u bijvoorbeeld mest aanvoert en op het vervoersbewijs staat opmerkingscode 61 vermeld, dan betekent dat dat u de mest moet verwerken voor de mestverwerkingsplicht.
Waar u op moet letten als u vervoerder bent:
 • Zorg ervoor dat het VDM volledig is ingevuld en dat u de gegevens tijdig bij RVO.nl indient. Controleer of RVO.nl deze ook daadwerkelijk heeft ontvangen.
 • Let erop dat u de juiste mestcodes en eventueel opmerkingscodes invult.
 • Wees er alert op dat als u mest ontvangt in of levert uit een mestopslag van uzelf of een andere intermediaire onderneming, dat u dan ook het registratienummer van de silo op het VDM invult.
 • Controleer of u de meest recente gegevens van uw leveranciers en afnemers gebruikt.
Wilt u weten hoe u uw opslagen registreert of welke opslagen u geregistreerd heeft staan? U kunt dit hier nagaan.

De gegevens worden geregistreerd om te controleren waar de mest vandaan komt en naartoe gaat. Als deze gegevens foutief geregistreerd staan, heeft dit gevolgen voor de bepaling of u voldoet aan onder andere de gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht of administratieve verplichtingen.

Als u wilt weten of uw vervoerder de gegevens tijdig en juist doorgeeft, controleer dan regelmatig uw gegevens in mijn.rvo.nl.

 
Kort nieuws
Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij
Tot en met 15 februari 2018 kunt u uw bedrijf aanmelden voor de voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Op RVO.nl vindt u achtergrondinformatie. Aanmelden kan via mijnrvo.nl.

Wijzigingen Onafhankelijke Monstername (OMN) vanaf 1 februari 2018
 • Onafhankelijke monsternemers hebben tot 15.00 uur op de dag voor bemonstering de tijd om de bemonstering te melden bij de NVWA  (voorheen tot 13.00 uur).
 • Heeft u als onafhankelijk monsternemer een tijdvak aangegeven voor de bemonstering en wilt u dit wijzigen of annuleren? Dit kan tot 3 uur voor aanvang van het genoemde tijdvak.
 • Alle informatie over OMN vindt u op RVO.nl.
Mestbeleid vanaf 2018
Met ingang van 1 januari 2018 zijn er wijzigingen in het mestbeleid. Het gaat om deze regelingen:
 • Het 6e Actieprogramma
 • Wet grondgebonden groei melkveehouderij
 • Fosfaatrechten
De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u samengevat in deze infographic.

 
Overzicht mailings en brieven eerste kwartaal 2018
Regelmatig ontvangt u brieven en mailingen van RVO.nl over alle aspecten die rond het mestbeleid spelen. Hieronder vindt u een overzicht van welke brieven, mailingen en openstellingen u de komende tijd van RVO.nl  kunt verwachten.
                       
Regeling   Wat   Wanneer  Kanaal
      
Fosfaatrechten   Aanmelden bijzondere omstandigheid en nieuw gestarte bedrijven 
    
Aanmelden tot en met 31 maart 2018 mijn.rvo.nl/fosfaatrechten
Fosfaatrechten Verklaring in- en uitscharen Aanmelden tot en met 31 maart 2018 
   
mijn.rvo.nl/fosfaatrechten
Vernietigen van grasland Openstelling vrijstelling voor vernietigen van grasland Aanmelden van 1 februari 2018 tot en met 31 augustus 2018
   
mijn.rvo.nl/vernietigen van grasland
Equivalente maatregelen Aanmelden Equivalente maatregelen Aanmelden van1 februari 2018 tot en met 1 juni 2018
       
mijn.rvo.nl/equivalente- maatregelen
Verantwoorde groei melkveehouderij Voorziening bijzondere omstandigheid  Aanmelden tot en met 15 februari 2018
       
mijn.rvo.nl/bijzondere-omstandigheden
Aanleveren melkgegevens Voor 1 maart 2018
      
Brief
Openstelling bovengronds aanwenden runderdrijfmest Tot tenminste 7 dagen voordat u runderdrijfmest op uw grasland wilt gebruiken. mijn.rvo.nl/vrijstelling-bovengronds-aanwenden


 
Nieuwsbrief Agrarisch ondernemen
Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van al het agrarisch nieuws en achtergrondverhalen van RVO.nl?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Agrarisch ondernemen.

 
   
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.