Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
April 2018
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Gecombineerde opgave 2018
  
Nog 6 weken voor 15 Mei! Hierbij ontvangt u nog een aantal tips en belangrijke informatie over de Gecombineerde opgave. 

Wilt u weten wat u allemaal kunt aanvragen met de Gecombineerde opgave?
Of wat de regels zijn voor uitbetaling van betalingsrechten? 

Bekijk de overzichtspagina met daarop alle informatie over de Gecombineerde opgave.


In dit nummer:
Vragen over de Gecombineerde opgave? Maak een belafspraak!
Wat is er gewijzigd voor u dit jaar in de Gecombineerde opgave?
Belangrijke wijzigingen voor opgeven landbouwgrond
Hoe primaire waterkeringen opgeven?
  Natuurgrond is geen landbouwgrond voor het mestbeleid
  Blijvend grasland of niet?
  Extra betaling jonge landbouwers 2018
Bekijk de voorafgaande controles
Herstel tijdig uw opgave
Betaalverzoek SNL-a versturen vanaf 1 april

       
 
Vragen over de Gecombineerde opgave? Maak een belafspraak!
Heeft u vragen over de Gecombineerde opgave? En zijn de avonduren voor u een geschikter moment om te bellen? Dan kunt u via onze website een belafspraak inplannen op maandag- of donderdagavond tussen 17.30 en 20.30 uur. Een van onze medewerkers belt u dan op het afgesproken tijdstip.

U kunt via deze pagina nu meteen een belafspraak maken.

Een belafspraak maken kan tot en met 7 mei 2018 en u kunt een afspraak maximaal één week vooruit plannen.

U kunt natuurlijk ook overdag voor vragen bij ons terecht op telefoonnummer 088 042 42 42.

Terug naar boven

 
   
 
Wat is er gewijzigd voor u dit jaar in de Gecombineerde opgave?
Bekijk het overzicht met alle wijzigingen per onderwerp.

Een wijziging betreft bijvoorbeeld de Extra Betaling jonge landbouwers. Een jonge landbouwer die aan de voorwaarden voldoet, kan deze extra betaling nu voor maximaal 5 jaar kan krijgen. Ook zijn er verschillende gegevens die u niet meer hoeft op te geven. Zo hoeft u bijvoorbeeld bij het opgeven van het aantal familieleden of personen die regelmatig met u meewerken niet langer een uitsplitsing te maken in het aantal mannen en het aantal vrouwen. Afhankelijk van uw type bedrijf zijn er nog meer gegevens die u niet meer hoeft op te geven.

Terug naar boven

 
   
 
Belangrijke wijzigingen voor opgeven landbouwgrond
In de Gecombineerde opgave geeft u uw percelen landbouwgrond en natuurterrein op. Landbouwgrond bestaat volgens de definitie van de meststoffenwet uit grasland of bouwland. Naast landbouwgrond onderscheiden we ook natuurterrein en overige grond. Er zijn 2 belangrijke wijzigingen die u moet weten voordat u de opgave invult:
  1. de primaire waterkeringen tellen niet meer mee als landbouwgrond
  2. als u in 2017 percelen heeft opgegeven die op de natuurbeheerkaart staan, krijgt u een melding of u die gewassen goed heeft opgegeven.
Lees hier meer over in de artikelen Hoe primaire waterkeringen opgeven en Natuurgrond is geen landbouwgrond voor het mestbeleid.

Terug naar boven

   
Hoe primaire waterkeringen opgeven?
Primaire waterkeringen telt niet meer mee als landbouwgrond voor de Meststoffenwet. Die vallen dus buiten het stelsel van gebruiksnormen. De belangrijkste functie van een waterkering is de veiligheid. Voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid mag u er wel subsidie op aanvragen. Daarom moet u in de Gecombineerde opgave de primaire waterkeringen opgeven als gewascode 336. Dat is de code voor natuurlijk grasland. Deze oppervlakte telt wel mee voor de Mestverwerkingsplicht en de Grondgebonden Groei Melkveehouderij. 

U kunt de primaire waterkeringen bekijken op deze kaart
.

Terug naar boven
 
 
Natuurgrond is geen landbouwgrond voor het mestbeleid
Heeft u in 2017 percelen landbouwgrond opgegeven die op de natuurbeheerkaart staan? Dan krijgt u een melding dat u die gewassen niet met de juiste gewascode heeft opgegeven. De provincies geven op deze kaart aan waar zij natuurgrond ontwikkelen. Wij zien percelen die op die kaart staan, niet als landbouwgrond maar als natuur. Het maakt voor het mestbeleid daarbij niet uit hoe het perceel eruitziet of welke gewascode u opgeeft. Alleen percelen met de code N00.01 (nog om te vormen naar natuur) zien wij wel als landbouwgrond. Deze code vindt u op de natuurbeheerkaart van uw provincie.

Wellicht was u hier niet van op de hoogte. Vandaar dat wij u dit jaar vragen om dit te controleren. Via Mijn percelen kunt u dan alsnog deze percelen met de juiste gewascode opgeven. In de toekomst gaan wij hier strenger op controleren.

Terug naar boven

   
Blijvend grasland of niet?
Als u de verkeerde gewascode opgeeft dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidieaanvraag. Dit jaar zitten er een aantal controles in de opgave om u te helpen bij het opgeven van grasland. Geeft u bijvoorbeeld een blijvend grasland perceel op met een gewascode die hoort bij tijdelijk grasland? Dan krijgt u een melding te zien. Door deze controles hopen we het makkelijker te maken om grasland op een juiste manier op te geven.

Lees hier meer over het opgeven van blijvend grasland.

Terug naar boven
 
 
Extra betaling jonge landbouwers 2018
Bent u een landbouwer en jonger dan 41 jaar? En heeft u blokkerende zeggenschap in uw bedrijf? Als jonge landbouwer kunt u dan mogelijk een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. U kunt de extra betaling toegekend krijgen over maximaal 90 te betalen betalingsrechten.

Voorkom afwijzing van uw aanvraag en lees meer informatie over de voorwaarde blokkerende zeggenschap.

Eén van de voorwaarden is dat de blokkerende zeggenschap en de datum van de zeggenschap uiterlijk 15 mei 2018 zijn ingegaan. Dit moet blijken uit de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zorg ervoor dat deze registratie overeenkomt met wat er in de schriftelijke overeenkomst of de statuten van uw bedrijf staat.

Terug naar boven

   
 
Bekijk de voorafgaande controles
Heeft u in de Gecombineerde opgave 1 of meer van de volgende subsidies aangevraagd?

  • uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling
  • extra betaling jonge landbouwers
  • graasdierpremie
  • tegemoetkoming premie brede weersverzekering
  • uitbetaling Subsidie natuur- en landschapsbeheer, onderdeel SNL-a

Dan controleren wij voor u meteen na het versturen van de Gecombineerde opgave drie zaken, zodat u deze, indien nodig, nog aan kunt passen. Dit noemen wij de voorafgaande controles:

  1. Zit er een overlap op percelen?
  2. Is de grond die u opgeeft subsidiabele landbouwgrond?
  3. Is bij beheerpakket SNL-a het gewas toegestaan?

In tegenstelling tot vorig jaar controleren wij dit jaar niet vooraf of u aan de voorwaarde van actieve landbouwer voldoet. Voldoet u op 15 mei niet aan de voorwaarden van actieve landbouwer? Dan heeft dit gevolgen voor uw subsidie.
Wilt u zelf de uitkomst van de controles inkijken? Dat kan van 4 april tot en met 20 juni 2018. Ga hiervoor naar mijn.rvo.nl/gecombineerde-opgave en kies bij Direct regelen voor Raadplegen voorafgaande controles.

Terug naar boven

   
 
Herstel tijdig uw opgave
Na het versturen van de Gecombineerde opgave krijgt u een e-mail met de uitkomst van de voorafgaande controles, als op één van bovenstaande punten een fout is geconstateerd.

Is op één of meer punten een fout geconstateerd? U krijgt hiervoor extra tijd om uw opgave zonder termijnkorting aan te passen, namelijk tot en met dinsdag 19 juni 2018.

Terug naar boven

   
Betaalverzoek SNL-a versturen vanaf
1 april
De kaarten voor SNL-a staan vanaf 1 april klaar in de Gecombineerde opgave. U kunt vanaf die datum de opgave compleet invullen en versturen.

Lees meer op de pagina agrarisch natuurbeheer.

Terug naar boven
 
Nieuwsbrief Agrarisch ondernemen
Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van al het agrarisch nieuws en achtergrondverhalen van RVO.nl?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Agrarisch ondernemen.

U kunt zich ook abonneren voor andere onderwerpen.

Terug naar boven

   
Vond u deze nieuwsbrief informatief?
 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Afmelden
 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.