juli 2018
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Mest
Het mestbeleid in Nederland kent veel wet- en regelgeving. In de praktijk wordt via meerdere stelsels uitvoering gegeven aan het mestbeleid. Denk onder meer aan de verantwoorde mestafzet, verantwoorde groei melkveehouderij, grondgebondenheid en fosfaatrechten. Graag brengen we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en veranderingen rond het mestbeleid. Daarom ontvangt u de komende tijd regelmatig deze nieuwsbrief.
 
In deze nieuwsbrief
 
Strengere handhaving op derogatie
RVO.nl gaat strenger controleren of boeren die gebruikmaken van derogatie aan de voorwaarden voldoen. Dit kan grote gevolgen hebben. Bij overtredingen of gegevens die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, kunt u uw derogatievergunning kwijtraken. In dat geval kunt u het daaropvolgende jaar ook geen derogatievergunning aanvragen.
Lees meer
 
Geen fosfaatrechten voor jongvee
Bent u vleesveehouder? Dan heeft u geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie en niet bedoeld is om een kalf te krijgen. Dat heeft de minister op 18 juli 2018 bekend gemaakt.
Lees meer
 
Zonnepanelen op uw land? Let dan goed op!
Plaatst u zonnepanelen op uw land? Deze grond mag u dan niet meer meetellen als landbouwgrond. Dit heeft gevolgen voor hoeveel stikstof, dierlijke mest en fosfaat u maximaal mag gebruiken. Zorg dat u uw grond (waarop u zonnepanelen plaatst) correct opgeeft bij RVO.nl.
Lees meer
 
Dodelijke mestgassen: laat u niet verrassen!
Bij het werken met mest komen dodelijke mestgassen vrij. Helaas vallen hierdoor jaarlijks slachtoffers bij ongelukken met mestsilo’s, -pompen en -tanks. De gevaren worden onderschat, ook door ervaren mensen. Op de website Mestgassen.nl kunt u een gratis e-learning volgen. Zo blijft u alert op de risico’s.
Lees meer
 
Scherpere handhaving op registratie van schapen en geiten
Per 1 juli 2018 is de controle op de registratie van schapen en geiten verscherpt. Zijn de dieren niet juist geregistreerd? Dan worden ze geblokkeerd. Dit betekent dat u ze niet meer mag aan- en afvoeren. Controleer daarom geregeld in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) de gegevens van de dieren, in elk geval voordat u ze wilt verplaatsen.
Lees meer
     
 
Kort nieuws
Naleving: illegale mestverwerking bij Brabantse melkveehouder
Een melkveehouderij in Gemert is na een integrale controleactie door het Peelland Interventieteam betrapt op het illegaal opslaan en verwerken van mest. De melkveehouder heeft geen dieren meer, dus dan is mestopslag niet toegestaan. De mest werd bovendien niet op de juiste manier opgeslagen. Ook had de eigenaar geen vergunning voor het verwerken van mest.
Lees verder

Derogatie
Begin juli stuurde minister Schouten de rapportage over de derogatie van 2016 en 2017 naar de Tweede Kamer.
Lees verder
 
Strengere handhaving op derogatie
RVO.nl gaat strenger controleren of boeren die gebruikmaken van derogatie aan de voorwaarden voldoen. Dit kan grote gevolgen hebben. Bij overtredingen of gegevens die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, kunt u uw derogatievergunning kwijtraken. In dat geval kunt u het daaropvolgende jaar ook geen derogatievergunning aanvragen.     

Nog niet alle derogatiebedrijven weten dat de controles op derogatie dit jaar strenger zijn en de gevolgen van overtredingen ernstiger. Het onjuist, onvolledig of niet op tijd indienen van gegevens is al genoeg reden om uw vergunning in te trekken. Ook als na controle bijvoorbeeld blijkt dat landbouwgrond niet voor 80% bestaat uit grasland, trekt RVO.nl uw derogatievergunning in. Reden voor de strengere controles is de ontdekking van de grootschalige mestfraude in Nederland.

Controles in 2018 en 2019
De aanvraagperiode voor een derogatievergunning voor het kalenderjaar 2018 is inmiddels gesloten. Boeren kregen tot uiterlijk 4 juli 2018 de tijd om aanvullende gegevens in te dienen. 18.069 ondernemers deden dat. RVO.nl en NVWA toetsen alle gegevens via controles.

Let op: ook uitsluiting van nieuwe aanvraag
Boeren van wie blijkt dat ze niet aan de voorwaarden voldoen, krijgen van ons bericht. Zij raken hun vergunning kwijt. Wanneer dit gebeurt, kunnen zij ook geen derogatie aanvragen voor het daaropvolgende jaar.

Terugvallen van gebruiksnormen
Boeren met een derogatievergunning mogen extra stikstof (totaal 230 tot 250 kg per hectare) uit dierlijke mest gebruiken. Zonder vergunning mag dit maximaal 170 kg stikstof zijn. Heeft u dit jaar al meer dan 170 kilo mest per hectare  uitgereden, maar heeft u uw aanvullende gegevens niet ingediend? Dan kan dit leiden tot een fikse boete als de vergunning wordt ingetrokken. U betaalt namelijk 7 euro boete per kg stikstof die u teveel uitrijdt.

Gebruik juiste relatienummer
Voor uw derogatievergunning in 2019 dient u voor 1 februari 2019 uw aanvullende gegevens in. Doet u een aanvraag voor een derogatievergunning of stuurt u gegevens in? Dan moet u altijd gebruikmaken van het relatienummer waarop u uw bedrijf voert. Vooral bij een bedrijfsoverdracht kan dat iets gecompliceerder zijn. Bij het insturen van de aanvullende gegevens kijkt u naar de situatie van 31 december van het jaar ervoor. Op welk nummer werd het bedrijf toen gevoerd? Bij de Gecombineerde opgave kijkt u naar de situatie op 15 mei.

Meer weten?
Regels mest uitrijden

 
Geen fosfaatrechten voor jongvee
Bent u vleesveehouder? Dan heeft u geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie en niet bedoeld is om een kalf te krijgen. Dat heeft de minister op 18 juli 2018 bekend gemaakt.

Voorstel minister goedgekeurd door Europese Commissie
In de Kamerbrief van 29 maart 2018 heeft minister Schouten een beleidsregel met meer duidelijkheid over jongvee van vleesvee voorgesteld. Op 19 juli 2018 is de beleidsregel gepubliceerd. Deze beleidsregel betekent dat u fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee voor de melkveehouderij en voor jongvee dat bestemd is om zoogkoe te worden. U heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat nooit een kalf krijgt en dat u alleen houdt voor de vleesproductie.

Vrijstelling voor zoogkoeienhouders
Bent u zoogkoeienhouder? Wij verwachten dat er voor u een vrijstelling komt. Als u voldoet aan de voorwaarden is het mogelijk niet verplicht om fosfaatrechten te hebben voor jongvee dat bestemd is om zoogkoe te worden.

Wij kunnen de vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders pas openstellen na akkoord van de Europese Commissie. Wij verwachten dat dit in oktober 2018 zal zijn. Vanaf dat moment kunt u zich ook aanmelden.

 
Zonnepanelen op uw land? Let dan goed op!
Plaatst u zonnepanelen op uw land? Deze grond mag u dan niet meer meetellen als landbouwgrond. Dit heeft gevolgen voor hoeveel stikstof, dierlijke mest en fosfaat u maximaal mag gebruiken. Zorg dat u uw grond (waarop u zonnepanelen plaatst) correct opgeeft bij RVO.nl.

Landbouwgrond is grond waarop landbouw plaatsvindt. Op percelen met zonnepanelen is het niet mogelijk het land te bewerken of dieren te laten grazen. Daarom telt deze grond niet mee als landbouwgrond. Zelfs als u er op dit moment nog wel (hobby)dieren op laat grazen.

Overige grond
Het land waarop de zonnepanelen staan, geldt als overige grond en hoeft u niet op te geven. Op overige grond mag u per jaar maximaal 80 kg fosfaat en 170 kg stikstof uit dierlijke mest, compost, herwonnen fosfaten en overige organische meststoffen per hectare plaatsen.
Overige grond telt niet mee voor het berekenen van uw mestplaatsingsruimte.

Houd uw eigen mestregistratie bij
Veel boeren zijn afhankelijk van de voorlichting van (grote) projectontwikkelaars van zonneparken en zonnevelden. Toch raden wij u aan ook zelf de regels en ontwikkelingen in de gaten te houden. Zo bent u verplicht om zelf bij te houden hoeveel mest er op uw perceel is uitgereden. Bij het uitrijden moet u zelfs een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen opmaken.

Meer weten?
Regels mest uitrijden

 
Dodelijke mestgassen: laat u niet verrassen!
Bij het werken met mest komen dodelijke mestgassen vrij. Helaas vallen hierdoor jaarlijks slachtoffers bij ongelukken met mestsilo’s, -pompen en -tanks. De gevaren worden onderschat, ook door ervaren mensen. Op de website Mestgassen.nl kunt u een gratis e-learning volgen. Zo blijft u alert op de risico’s.     

In de e-learning vertellen slachtoffers, veiligheidsdeskundigen en nabestaanden over hun ervaringen. Ook kunt u uw kennis testen en leest u meer over het waarborgen van uw veiligheid en die van anderen. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder meer:
  • Veilig mest mixen en pompen
  • Veilig werken rond de mestsilo
  • Veilig werken met de mesttank

Inzicht in risico’s
Mestgassen komen vooral vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Ook bij het openen van een mestkelder of mestopslag loopt u risico. De e-learning biedt u inzicht in onveilige situaties en bevordert veilig gedrag. De module is ontwikkeld door CUMELA Nederland in samenwerking met CNV, FNV, HZC en Colland.

Meer weten?
Doorloop de e-learning op www.mestgassen.nl

 
Scherpere handhaving op registratie van schapen en geiten
Per 1 juli 2018 is de controle op de registratie van schapen en geiten verscherpt. Zijn de dieren niet juist geregistreerd? Dan worden ze geblokkeerd. Dit betekent dat u ze niet meer mag aan- en afvoeren. Controleer daarom geregeld in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) de gegevens van de dieren, in elk geval voordat u ze wilt verplaatsen.

Deze aanscherping is het resultaat van overleg tussen sectorpartijen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de kwaliteit van de gegevens in I&R schaap en geit te vergroten.

Gegevens in het I&R
Elke geiten- en schapenhouder is verplicht om zijn/haar bedrijfsregister op orde te houden. Een nieuw geboren lam moet u binnen 6 maanden registreren in het I&R. Ook vervangingen van het oormerk en de verplaatsingen van de dieren in Nederland en verplaatsingen van of naar het buitenland moet u – binnen 7 kalenderdagen - in het I&R-systeem melden.

Voorkom een verplaatsingsverbod
Wij raden u aan de gegevens van de dieren te controleren voordat u ze verplaatst. Uw melding in het I&R systeem wordt door RVO.nl gecontroleerd. Zijn er fouten gevonden? Dan kan degene die voor de fout verantwoordelijk is een brief van RVO.nl krijgen met het verzoek de fout recht te zetten.

Download de I&R app
Wilt u sneller inzicht in uw meldingen? Download dan de app I&R Dieren. Hiermee ontvangt u een bericht op uw telefoon als er sprake is van onjuiste of onvolledige meldingen.
 
Verdere aanscherpingen vanaf 1 januari 2019
Met ingang van 1 januari 2019 vindt een verdere aanscherping plaats. Vanaf deze datum wil RVO.nl kosten in rekening brengen voor het herstellen van fouten, als de houder dit zelf niet doet. De rekening daarvoor gaat naar degene die de fout maakte.

Meer weten?
Uw registratie controleren/wijzigen op Mijn.rvo.nl
Meer informatie over schapen en geiten registreren

Nieuwsbrief Agrarisch ondernemen
Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van al het agrarisch nieuws en achtergrondverhalen van RVO.nl?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Agrarisch ondernemen.

Terug naar boven

 
   
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Afmelden
 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.