oktober 2018
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Mest oktober 2018
Het mestbeleid in Nederland kent veel wet- en regelgeving. In de praktijk wordt via meerdere stelsels uitvoering gegeven aan het mestbeleid. Denk onder meer aan de gebruiksnormen, verantwoorde mestafzet, verantwoorde groei melkveehouderij en grondgebondenheid. Graag brengen we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en veranderingen rond het mestbeleid. Daarom ontvangt u regelmatig deze nieuwsbrief.
 
In deze nieuwsbrief
 
Fosfaatrechten: we brengen u op de hoogte
Het fosfaatrechtenstelsel werd op 1 januari van dit jaar ingevoerd. Met 2019 in zicht, staan we stil bij de huidige stand van zaken.
Lees meer
 
Let op: wijzigingen in het mestbeleid
Kom niet voor verrassingen te staan: bereidt u zich nu alvast voor op de wijzigingen voor het gebruik van mest. Hieronder staan zeven wijzigingen die vanaf 1 januari 2019 voor mest gelden. Deze wijzigingen vallen onder het 6e Actieprogramma. Dit programma bevat maatregelen die zorgen voor het verminderen en voorkomen van verontreiniging van water, veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen.
Lees meer
 
Online indienen VDM mesttransport
Bij elk mesttransport is het invullen van een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) verplicht. U moet deze binnen een bepaalde termijn naar RVO.nl versturen.
Lees meer
 
Persoonlijk contact met RVO.nl
Vragen over mestbeleid, fosfaatrechten, dierregistraties of betalingsrechten? Voorlichters van RVO.nl geven u de antwoorden die u zoekt. Zij staan voor u klaar op beurzen en evenementen. En als u wilt, komen ze bij u langs.
Lees meer
 
Fosfaatrechten: we brengen u op de hoogte
Het fosfaatrechtenstelsel werd op 1 januari van dit jaar ingevoerd. Met 2019 in zicht, staan we stil bij de huidige stand van zaken.

1. Aanpassing fosfaatrechtstelsel
Bij de introductie van het fosfaatrechtenstelsel waren er onduidelijkheden over het begrip jongvee voor de melkveehouderij. Met name over jongvee voor de vleesproductie. Inmiddels heeft de minister een nieuwe beleidsregel vastgesteld. Daarom doet RVO.nl herberekeningen voor bedrijven die vleesvee hielden op de peildatum van 2 juli 2015 en fosfaatrechten hebben ontvangen. Naar verwachting krijgt u deze in oktober toegestuurd. 
Lees meer over de herberekening

2. Vrijstelling zoogkoeien
Bent u zoogkoeienhouder? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een vrijstelling krijgen. Dan bent u niet verplicht om fosfaatrechten te hebben voor jongvee dat bestemd is om zoogkoe te worden. De regeling is open vanaf 24 oktober 2018.
Lees meer over de vrijstelling

3. Openstelling fosfaatbank
Als u fosfaatrechten verhandelt, wordt 10 procent afgeroomd en afgedragen aan de fosfaatbank. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de fosfaatbank open gaat en op welke manier ondernemers aanspraak kunnen maken op de rechten in de bank.  

Meer weten over fosfaatrechten? Vind algemene informatie op www.rvo.nl of neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

 
Let op: wijzigingen in het mestbeleid
Kom niet voor verrassingen te staan: bereidt u zich nu alvast voor op de wijzigingen voor het gebruik van mest. Hieronder staan zeven wijzigingen die vanaf 1 januari 2019 voor mest gelden. Deze wijzigingen vallen onder het 6e Actieprogramma. Dit programma bevat maatregelen die zorgen voor het verminderen en voorkomen van verontreiniging van water, veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen.
 1. De stikstofgebruiksnorm voor groenbemester op bouwland op zand- en lössgrond gaat met 50% omlaag. Deze verlaging geldt alleen als u een groenbemester teelt na het verbouwen van een gewas dat gevoelig is voor uitspoeling. De verlaging geldt dus niet als u een groenbemester teelt na het verbouwen van een gewas dat óngevoelig is voor uitspoeling, zoals graan, koolzaad, zomerpeen, blauwmaanzaad, vlas of karwij. In dat laatste geval blijft de oude norm gelden.
                  
 2. Graszaadstoppel geldt als groenbemester. Tenminste, als u het graszaad in juli of augustus oogst en de graszaadstoppel pas in het najaar of vroege voorjaar (van het volgende jaar) vernietigt. Dan kan deze worden gezien als een groenbemester. De gebruiksnorm voor groenbemesters van 1 augustus tot en met 15 september mag worden toegepast op deze stoppel.
                         
 3. Als u graszaad van veldbeemgras teelt, gaat de stikstofgebruiksnorm omhoog: van 110 naar 130 kilogram. In het eerste teeltjaar op kleigrond mag 130 kilogram stikstof worden toegepast voor deze teelt. Dat is besloten omdat dit grastype meer stikstof vraagt dan het voedertype. Veldbeemdgras wordt gebruikt voor onder andere sportvelden, gazons en golfterreinen.
                       
 4. Strengere eisen voor vanggewas na maïs op zand- en lössgronden. Als teler heeft u vanaf 1 januari de volgende drie mogelijkheden. In alle gevallen geldt dat het vanggewas niet voor 1 februari van het volgende jaar vernietigd mag worden.
  • Onderzaai van vanggewas (zoals gras) in het perceel waarop u snijmais teelt.
  • Inzaai van vanggewas op uiterlijk 1 oktober.
  • Inzaai van specifieke gewassen met hoge stikstofopname (zoals wintertarwe) als hoofdteelt in het volgende jaar, na de teelt van snijmais in de maand oktober. Een lijst met gewassen wordt nog opgesteld in de regeling. Deze is vermeld in de openbare consultatie
                                    
 5. De uitrijdperiode wordt langer voor vaste dierlijke mest op grasland dat op klei- en veengrond ligt. In 2018 duurde de uitrijdperiode nog van 1 februari tot en met 15 september. In 2019 is de uitrijdperiode van 1 februari tot en met 15 september 2019. Het jaar daarna begint de uitrijdperiode twee maanden eerder. Deze duurt dan van 1 december in 2019 tot en met 15 september in 2020.
               
 6. De uitrijdperiode voor drijfmest op bouwland verschuift twee weken. In de huidige situatie duurt zij van 1 februari tot en met 31 augustus. Vanaf 2019: van 15 februari tot en met 15 september.
                           
 7. Er is een aanpassing van de regels voor het vernietigen van grasland. Het vernietigen van een graszode is toegestaan in de periode na 10 mei tot en met 31 augustus. Maar, aansluitend opnieuw gras inzaaien is wel verplicht. De calamiteitenregeling voor het scheuren van grasland als gevolg van schade (wegens in de zode levende dieren of extreme weersomstandigheden) vervalt door deze aanpassing. Vernietiging van graszoden na 31 mei leidt tot een korting van 50 kilogram stikstof per hectare op de stikstofgebruiksnorm. U hoeft dan geen schaderapport op te laten stellen. Voor u gaat scheuren bent u verplicht dit te melden via www.rvo.nl. Dit kunt u doen vanaf 1 juni.
 
 
Online indienen VDM mesttransport
Bij elk mesttransport is het invullen van een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) verplicht. U moet deze binnen een bepaalde termijn naar RVO.nl versturen.

Elk jaar ontvangt RVO.nl ongeveer een miljoen VDM’s. De meeste VDM’s worden online ingediend: slechts 7 procent komt nog op papier binnen. Dit gaat naar verwachting veranderen, volgens de huidige plannen kunt u vanaf 1 april 2019 alleen nog online VDM’s indienen. Deze wijziging in regelgeving is voorgelegd aan de Europese Commissie en dus nog niet definitief.

Online biedt voordelen
Wanneer u een VDM online indient, heeft u direct de gegevens voor uw mestboekhouding beschikbaar. Ook is er een controle bij het invoeren van uw gegevens, waardoor u fouten direct kunt corrigeren.

Mogelijkheden online indienen
Er zijn twee manieren om het VDM digitaal in te sturen:
 • Webformulier. De gegevens van het papieren VDM neemt u over op het Webformulier op MijnRVO. Deze methode is kosteloos.
 • Bedrijfsmanagementsysteem. De gegevens van het papieren VDM neemt u over in uw bedrijfsmanagementsysteem. Via het bedrijfsmanagementsysteem stuurt u de gegevens daarna naar RVO.nl. Er zijn verschillende bedrijfsmanagementsystemen met deze mogelijkheid.
Meer informatie over VDM’s vindt u op de website van RVO.nl.

 
 
Persoonlijk contact met RVO.nl
Vragen over mestbeleid, fosfaatrechten, dierregistraties of betalingsrechten? Voorlichters van RVO.nl geven u de antwoorden die u zoekt. Zij staan voor u klaar op beurzen en evenementen. En als u wilt, komen ze bij u langs.

Natuurlijk, op de website van RVO.nl staat veel informatie. Maar die is vaak algemeen. En u wilt juist weten wat het effect is van wet- en regelgeving op uw specifieke situatie. Hiervoor kunt u persoonlijk contact met ons opnemen. Bent u met een groep? Vraag dan of één van onze specialisten voorlichting komt geven. En als u in uw eentje bent, biedt een bezoek aan een van onze beursstands bijvoorbeeld uitkomst.

Kom naar deze beurzen!
RVO.nl staat de komende maanden op onderstaande vakbeurzen. U bent van harte welkom bij onze stand en voorlichters.
 • 30 oktober t/m 1 november: Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, Hardenberg
 • 27 november t/m 29 november: Rundvee & Mechanisatie Vakdagen, Gorinchem
 • 12 december t/m 15 december: Noord-Nederlandse Landbouwbeurs, Leeuwarden
Nodig een specialist uit!
Bent u met een groep van minstens twintig deelnemers? Nodig dan een RVO-specialist uit. Bij deze ‘ambassadeur’ kunt u al uw algemene en specifieke vragen kwijt over bijvoorbeeld het mestbeleid. Welke wetten en regels zijn er, waarom zijn die zo en wat betekenen ze voor u?

Een RVO-ambassadeur uitnodigen is simpel. Ga naar de homepage van RVO.nl en selecteer onderaan ‘Aanvragen voorlichter/spreker’. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op.
    
 
 
Nieuwsbrief Agrarisch ondernemen
Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van al het agrarisch nieuws en achtergrondverhalen van RVO.nl?
Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Agrarisch ondernemen.

 
   
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Afmelden
Privacybeleid
 
@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.