Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
13 juni 2019
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
   
Nieuwsbrief Aardgasvrije wijken, nr. 5, 2019
De Nieuwsbrief Aardgasvrije wijken is een nieuwsbrief primair bedoeld voor gemeenten om samen toe te werken naar aardgasvrije wijken. Deze nieuwsbrief is een coproductie van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

De Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken is een voortzetting van de update aardgasvrije wijken.

Sinds 6 juni kunt u via een vragenformulier online met uw vragen terecht bij de gezamenlijke helpdesk die u vindt op de websites van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.
 
UPDATES VAN HET PROGRAMMA AARDGASVRIJE WIJKEN
Aanvragen en evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken openbaar
In het voorjaar van 2018 nodigde minister Ollongren alle Nederlandse gemeenten uit om aanvragen in te dienen voor een decentralisatie uitkering ten behoeve van het starten met een proeftuin met een aardgasvrije wijk. 74 gemeenten hebben op deze oproep gereageerd en op 1 oktober 2018 zijn 27 gemeenten geselecteerd. Deze 27 aanvragen en de evaluatie zijn nu openbaar.
Lees meer
 
Essay Co Verdaas: “Laten we de krachten bundelen en samen aan de slag gaan”
Het Programma Aardgasvrije Wijken vraagt elke maand aan een Nederlandse professor om vanuit zijn of haar expertise te reflecteren op onze gedeelde opgave: leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Co Verdaas trapt als eerste af met het essay “Energie & gebiedsontwikkeling: een winnende combinatie."
Lees meer
Lees het essay
 

Kom naar de Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie op 4 juli
De eerste Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie staat enerzijds in het teken van een algemene introductie waarin de deelnemers vragen en ook kennis met elkaar kunnen delen. Anderzijds staat deze open tafelsessie in het teken van een specifiek onderwerp waarop ingegaan zal worden, namelijk: Verduurzaming van gebouwen, kan dat zomaar? Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van dakisolatie en isolatie van (spouw)muren, verduurzamen van monumenten en zonnepanelen op daken.
 
 
Programmateam Aardgasvrije Wijken
in de versnelling
 
Ook het programmateam Aardgasvrije wijken leert. Bijvoorbeeld hoe je op een effectieve manier komt tot de opzet voor een nieuwe uitvraagronde naar proeftuinen. En welke systematiek het beste past bij de monitoring van proeftuinen. Een groep collega’s nam begin mei deel aan een zogenaamde versnellingsweek, met als doel om met volledige focus versneld een aantal producten te ontwikkelen. Omdat leren van de ervaringen in de proeftuinen een belangrijke doelstelling is, werd de versnellingsweek afgetrapt door professor Manon Ruijters. Zij liet zien hoe mensen op verschillende manieren kunnen leren.
 
 
Start leerkring Participatie en Communicatie op 3 september
 
Op 3 september gaat de leerkring Participatie en Communicatie van start. Deze leerkring richt zich specifiek op gemeenten die al in de praktijk met een aardgasvrije wijk bezig zijn en gestart zijn met de communicatie met de bewoners. Focus ligt op participatie en communicatie in de wijk. We wisselen ervaringen uit, bespreken belemmeringen en nemen tijd voor reflectie.
 
 
 
 
Lees de volledige artikelen
 

UPDATE VAN HET EXPERTISE CENTRUM WARMTE (ECW)
Ontwikkeling Handreiking voor lokale analyse van start
Het ECW heeft Rebel Group de opdracht gegeven de Handreiking voor lokale analyse te ontwikkelen, het tweede onderdeel van de Leidraad. Deze Handreiking stelt gemeenten in staat om voort te bouwen op de Startanalyse. Door gebruik te maken van lokale data kunnen zij een meer toegesneden beeld krijgen van de warmteopties, de bijbehorende kosten en een mogelijk tijdspad voor de lokale warmtetransitie.
Lees meer
 
Terugblik Informatiebijeenkomsten Leidraad Transitievisie Warmte”
In april en mei heeft het Expertise Centrum Warmte in samenwerking met de VNG vier informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Leidraad voor de Transitievisie Warmte voor zo’n 300 deelnemers van gemeenten en andere organisaties.
 
 
 
Lees meer
 
UPDATES VAN GEMEENTEN
Aardgasvrije wijk:
Informatieloket ‘Enerzjyhûs Garyp’
Het dorp Garyp in de gemeente Tytsjerksteradiel is één van de 27 proeftuinen van het programma aardgasvrije wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Met de opening van het informatieloket ‘Enerzjyhûs Garyp’ is het project Aardgasvrij Garyp op 10 mei 2019 officieel gestart.
 
 
Online participatie transitievisie warmte Amsterdam
Om Amsterdammers te betrekken bij de transitievisie warmte is de gemeente in Geuzenveld-Slotermeer een pilot gestart met online participatie. Via een social media campagne is een online vragenlijst uitgezet. De campagne is een succes. Er zijn al ruim 600 vragenlijsten teruggekomen met waardevolle informatie.
 
 
Kennisuitwisseling over communicatie rondom aardgasvrij wonen
Ongeveer 20 communicatie-specialisten van gemeenten uit het hele land namen deel aan een kennisuitwisseling over aardgasvrij wonen in Utrecht. In het stadskantoor wisselden zij op 20 mei ervaringen uit over communicatie en participatie met als doel om van elkaar te leren. Deze kennisuitwisseling was een initiatief van het HIER Klimaatbureau en de gemeente Utrecht.
Lees de volledige artikelen
 

UPDATES UIT DIVERSE ORGANISATIES
Update vanuit Stroomversnelling
De Knooppuntenkaart, een interactieve en gebruiksvriendelijke tool voor het realiseren van aardgasvrije wijken, is volop in ontwikkeling! Het basismodel dat Stroomversnelling in samenwerking met tientallen partijen heeft ontwikkeld, wordt momenteel verder uitgewerkt op de vorm en inhoud.
Maatregelen voor huizenbezitters
Krijgt u als gemeente wel eens vragen van huizenbezitters die maatregelen willen nemen waar ze geen spijt van zullen krijgen in de toekomst? U kunt deze bewoners van uw gemeente nu adviseren om eens een kijkje te nemen bij het stappenplan van Energielinq.
Building Blocks: Samen gaan we naar aardgasvrij
Voor 2050 gaan alle Nederlandse huishoudens van het aardgas af. Hoe zorg je ervoor dat bewoners meedoen met het veranderen van hun woning en wijk? En hoe zorgen we ervoor dat het betaalbaar wordt en dat wijken snel genoeg van het gas af gaan? Lees voor meer informatie de brochure 'Samen gaan we naar aardgasvrij'.
 
Community of Practice Aquathermie
Op dinsdag 2 juli (9.30 – 14.00 uur) vindt de 2e bijeenkomst van de Community of Pratice Aquathermie plaats. Deze keer zijn we te gast bij Waternet, waar Stefan Mol en Harry de Brauw, beleidsadviseurs duurzame energie, ons meenemen in de ervaringen van Waternet met Aquathermie.
Meer over Green Deal Aquathermie


Project Aardgasvrij en Circulair door Platform31 en Cirkelstad
Gemeenten en woningcorporaties gaan aan de slag om op termijn alle wijken van het aardgas af te halen. Maar wat zijn voor verschillende wijktypologieën aandachtspunten en gesprekspartners? En hoe kan je dit meer circulair doen?

Het doel van de projecten is te komen tot een handleiding ‘welke aanpak voor aardgasvrij past bij welke soort wijk?’. Tevens is het doel om stakeholders handvatten mee gegeven om de opgave van het aardgasvrij maken meer circulair uit te kunnen voeren Met subsidie van het ministerie van BZK werken Platform31 en Cirkelstad samen in het project Aardgasvrij en Circulair dat dit jaar wordt afgerond.
 
Lees de volledige artikelen
 
Lees meer

PUBLICATIES
Onderzoek onder inwoners Utrecht
Dit voorjaar vulden ruim 1.700 Utrechters een online vragenlijst over aardgasvrij wonen in. Een meerderheid van het Utrechts Bewonerspanel (60%) beoordeelt het aardgasvrij maken van alle woningen voor 2050 als positief. Een groot deel (84%) ziet op tegen de veranderingen die dit met zich meebrengt, vooral tegen de kosten en de aanpassingen in huis. Huiseigenaren haken het liefst aan bij een initiatief in hun buurt voor aardgasvrije woningen (63%). Benieuwd naar de resultaten?
Bekijk het onderzoeksrapport
 
 
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? kunt u zich hieronder aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen.

 
Stuur uw kennis en ervaringen rondom aardgasvrije wijken in een paar aansprekende zinnen, bij voorkeur met een link, naar aardgasvrij@rvo.nl. Aanleveren van informatie of nieuwsberichten kan uiterlijk tot dinsdag 9 juli. Wilt u deze update niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden.

Colofon
Contactgegevens
PAW en ECW
aardgasvrij@rvo.nl
Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Privacyverklaring
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten