Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #14
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

 
 
Template Businesscase Warmtenetten

 
Huurwoningen bieden voor veel gemeenten kansen in de warmtetransitie. Bijvoorbeeld wanneer een gemeente samen met een corporatie veel woningen in een keer aansluit op een warmtenet. Maar wanneer is het interessant om zo’n warmtenet te ontwikkelen? Daarvoor is nu een template beschikbaar.
 
ECW ondersteunt gemeenten met Extern Advies Warmtetransitie
 
Bij de warmtetransitie is specialistische expertise nodig en niet alle gemeenten hebben die expertise in huis. Het inkopen van extern advies is dan een mogelijkheid. Daarvoor biedt het ECW sinds 1 juni een regeling. Al 54 gemeenten hebben zich sindsdien opgegeven voor een startgesprek over de regeling
 
Lees meer
 
Lees meer
 
 
 
Warmtebronnen voor vernieuwde Leidraad 2020 alvast bekijken via Warmteatlas
 
47 gemeenten, 7 provincies en 1 regio hebben informatie aangeleverd over warmtebronnen. Dat is het resultaat van een oproep van het Expertise Centrum Warmte eind vorig jaar aan alle gemeenten en provincies. Het gaat zowel om data die nog niet in de Startanalyse vermeld waren, als om het aanvullen en verbeteren van informatie over bronnen die al wel waren opgenomen. Doel was om de uitkomsten van de Startanalyse te verbeteren.
 
Terugblik webinar: ‘We hebben gekozen voor een warmtenet, wat nu?’
 
Op 11 juni was het eerste ECW-webinar en dat had als thema: ‘We hebben gekozen voor een warmtenet, wat nu?’. De ruim 70 deelnemers - waaronder bijna 60 gemeenten - hoorden tijdens dit webinar de ins en outs over wat erbij komt kijken als je als gemeente een warmtenet overweegt.
 
Lees meer
 
Lees meer
 
 
Nieuwe en vernieuwde factsheets op de ECW-site
 
De factsheets over warmtetechnieken hebben we onder handen genomen. Externe partijen leverden afgelopen tijd aanvullende informatie aan. We hebben daarnaast de factsheets zelf gecheckt op hun actualiteit en compleetheid en waar nodig aangepast. Ook bleek er behoefte te zijn aan factsheets over nieuwe onderwerpen. Die hebben we in deze update gelijk meegenomen.
 
Lees meer
 
 

Rapport Algemene Rekenkamer over PAW
                           
 
Op 20 mei publiceerde de Algemene Rekenkamer haar verantwoordingsonderzoek 2019 van het ministerie van Binnenlandse-Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Programma Aardgasvrije Wijken is hierin als beleidscasus doorgelicht. De bestuurlijke reactie van de minister, de vragen en antwoorden op de Kamervragen en de gezamenlijke reactie van de 27 proeftuinen zijn hier te vinden.
 
Nieuwe financieringsmogelijkheden via het Warmtefonds
 
Voor het verduurzamen van woningen verstrekt het Warmtefonds sinds februari 2020 financiering aan particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) vanaf 8 appartementen. Daar komt straks ook maatwerkfinanciering bij voor woningeigenaren in wijkaanpakken zoals de proeftuinen aardgasvrij en woningeigenaren met een koopwoning in ‘gespikkeld’ bezit.
Lees meer
 
Lees meer
 

Gezocht: gemeenten die uiteindelijk hebben afgezien van het indienen van een proeftuinaanvraag        
 
Was jouw gemeente van plan om een aanvraag in te dienen voor de tweede ronde van de proeftuinen, maar is daar toch van afgezien? Dan komen wij graag in contact om een paar vragen te stellen voor de evaluatie van de aanvraag- en selectieronde. Deze input nemen we mee naar de derde aanvraagronde.
 
Regierol gemeente belangrijk in wijkgerichte aanpak

 
Gemeenten hebben de regie in de wijkgerichte aanpak op weg naar aardgasvrij. Maar wat betekent deze regierol voor de gemeenten? Hoe kan de gemeente de samenwerking organiseren? We zetten de geactualiseerde hulpmiddelen voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de uitvoeringsplannen op een rij.
Lees meer
 
Lees meer
 
Omgevingswet biedt mogelijkheden voor energietransitie
  
  
 
Werkt de nieuwe Omgevingswet remmend in de energietransitie? Uit onderzoek van het ministerie van BZK is gebleken dat de Omgevingswet juist mogelijkheden biedt voor de energietransitie. Projectleider Gerrie Fenten blikt terug op het onderzoek waarbij acht pilotgemeenten ervaring hebben opgedaan met het verankeren van hun ambities voor de energietransitie in de instrumenten van de Omgevingswet.
 
Behoeften gemeenten
leidend voor ontwikkeling Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving
 
De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving gaat gemeenten praktisch helpen bij het werken met deze data. In de nieuwe tool worden data uit verschillende bronnen bijeengebracht die gemeenten nodig hebben voor hun Transitievisie Warmte en voor hun Wijkuitvoeringsplannen. Het Kennis- en Leerprogramma (KLP) Aardgasvrije Wijken vraagt hiervoor input van gemeenten.
Lees meer
 
Lees meer
 
Overig nieuws
Webinar aquathermie: Warmtebedrijven en waterbeheerders - Het Speelveld
                
 
Netwerk Aquathermie en Stichting Warmtenetwerk organiseren samen drie webinars om de werelden van de waterbeheerders en de warmtebedrijven samen te brengen. De eerste sessie vond plaats op 16 juni. Speciaal voor gemeenteambtenaren met de portefeuille warmte en voor geïnteresseerden vanuit de warmtebedrijven en waterbeheerders.
 
Warmtenetten ontrafeld:
een praktische handleiding
 

          
 
Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen die hiermee werkt of wil werken te helpen heeft TKI Urban Energy de gratis handleiding ‘Warmtenetten ontrafeld’ gemaakt.
 
Gezocht: ervaringen met 'sentiment analysis'
 

                              
 
Hoe kom je erachter hoe inwoners denken over de energietransitie? Het KLP onderzoekt op dit moment wat de mogelijkheden zijn om een 'sentiment analysis' (meten van de uitingen op sociale media over een bepaald onderwerp) te doen over het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, en hoe dit gemeenten zou kunnen helpen. Heb jij ervaringen met 'sentiment analysis' die je met ons kunt delen? Of wil je op de hoogte blijven? Neem dan contact met ons op. 
 
Lees meer
Lees meer
Neem contact op
 


Webinars
2 juli 
  ECW: Warmtestrategieën bij de Transitievisie Warmte, blok 1
         
7 jul
  ECW: Warmtestrategieën bij de Transitievisie Warmte, blok 2
            
 
 
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.