Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
27 februari 2018
Nederlands Investerings Agentschap voor EFSI
            Nieuwsbrief delen:
NIA nieuwsbrief - februari
Internetconsultatie wetsvoorstel Invest-NL van start
SER brengt uitvoeringsagenda energieakkoord uit
Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie
NIA workshop tijdens VNG jaarcongres over financieel efficiënt realiseren van maatschappelijke opgaven
Neem contact op met NIA
Inschrijven NIA-nieuwsbrief
Internetconsultatie wetsvoorstel Invest-NL van start
Van 16 februari tot en met 29 maart kan worden gereageerd op het wetsvoorstel voor de oprichting van de nieuwe nationale ontwikkelings- en financieringsinstelling Invest-NL via een internetconsultatie. Het kabinet zet hiermee een volgende stap in het stimuleren van investeringen op terreinen waar voor Nederland uitdagingen en nieuwe kansen liggen zoals Energietransitie.
Lees meer
 

 

 

 
SER brengt uitvoeringsagenda energieakkoord uit
In 2013 is het Energieakkoord ondertekend, met als doelstelling om in 2020 een toename van 14 procent te realiseren op het gebied van hernieuwbare energieopwekking. De Sociaal Economische Raad (SER), die zorg draagt over het akkoord, bracht op 14 februari de ‘Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018’ uit. SER geeft aan welke initiatieven in 2018 in gang worden gezet om een aantal aandachtspunten in de uitvoering aan te pakken, onder meer op het gebied van innovatie en financiering. Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) speelt hierbij een belangrijke rol.
Lees meer
Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie
Het Sustainable Finance Lab en Circle Economy hebben het rapport ‘Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie’ uitgebracht. In het rapport wordt belicht welke maatregelen nodig zijn om in 2050 tot een volledig circulaire economie te komen –één van de ambities van de Nederlandse overheid-. Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) / Invest-NL worden benoemd als ‘mogelijkheden om de circulaire doelstellingen te bereiken’.
Lees meer
 

 


 Foto: Aardwarmte project in de Pijnacker

 
NIA workshop tijdens VNG jaarcongres over financieel efficiënt realiseren van maatschappelijke opgaven
Tijdens het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Utrecht gaf NIA een verkorte versie van de succesvolle workshop Financiering Maatschappelijk Gewenste Investeringen. Er wordt op alle niveaus van de overheid meer gevraagd om tot efficiënte realisatie te komen van maatschappelijk gewenste projecten.
Lees meer
Neem contact op met NIA
Wilt u graag uw businesscase bespreken of zoekt u financiering op de domeinen van:
 • Energie
 • Verduurzaming
 • Mobiliteit
 • Voedsel
 • Digitalisering
 • Zorg
 • Veiligheid
 • Onderwijs
Neem dan contact op met NIA

Onze financiële experts kunnen u helpen op het gebied van ontwikkeling en financiering.
 

 

Inschrijven NIA-nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij NIA en meld je aan voor de NIA-nieuwsbrief.
 
NIA nu ook op LinkedIn
Volg NIA nu ook op LinkedIn
 
Internetconsultatie wetsvoorstel Invest-NL van start: NIA gaat voor de zomer over in Invest-NL in opbouw
Van 16 februari tot en met 29 maart kan worden gereageerd op het wetsvoorstel voor de oprichting van de nieuwe nationale ontwikkelings- en financieringsinstelling Invest-NL via een internetconsultatie. Het kabinet zet hiermee een volgende stap in het stimuleren van investeringen op terreinen waar voor Nederland uitdagingen en nieuwe kansen liggen zoals Energietransitie.

Invest-NL wordt de instelling van het Rijk voor ontwikkeling en financiering voor investeringssponsors en projecteigenaren op zoek naar financiering voor investeringen in Nederland – vooral in de maatschappelijke transities - en voor uitbreiding van hun activiteiten op buitenlandse markten. Deze instelling wordt een privaatrechtelijke rechtspersoon met een eigen investeringsvermogen van 2,5 miljard euro. Het wetsvoorstel machtigt de Staat tot oprichting van Invest-NL N.V. en legt daarin doelstelling, taken en bevoegdheden van Invest-NL en verscheidene andere zaken vast.

Invest-NL gaat bijdragen aan het financieren van maatschappelijke transitieopgaven door investeringen op gebieden als energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs. Invest-NL maakt daarnaast het verbeteren van de toegang tot Europese gelden mogelijk.

Ook wordt er gewerkt aan de oprichting van een samenwerkingsverband (Joint Venture) met de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking (FMO). Deze samenwerking richt zich op het bieden van financieringsoplossingen en het ondersteunen van Nederlandse ondernemingen bij het op de internationale markt brengen van hun producten. Ook kan het samenwerkingsverband deze ondernemingen ondersteunen bij het meedingen naar opdrachten van buitenlandse partijen die integrale oplossingen vragen, van planontwikkeling en financiering tot realisatie. Specifiek wordt hierbij gedacht aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Momenteel kunnen projecten met maatschappelijke impact moeilijk aan financiering komen vanwege onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen. Nederland loopt ook Europese financiering mis, doordat Nederland nog geen nationale financieringsinstelling heeft, die projecten aan kan dragen en mee kan financieren. Al onze buurlanden hebben daarvoor een National Promotional Bank. Invest-NL krijgt deze rol in Nederland.

NIA
Het Nederlands Investerings Agentschap gaat over in Invest-NL. Vanaf medio 2018 zal NIA – vooruitlopend op de formele oprichting van Invest-NL - verder gaan als Invest-NL in opbouw.

Naar boven
       
 
SER brengt uitvoeringsagenda energieakkoord uit: NIA werkt een ontwikkelfaciliteit voor hernieuwbare energieprojecten van lokale energiecoöperaties uit
In 2013 is het Energieakkoord ondertekend, met als doelstelling om in 2020 een toename van 14 procent te realiseren op het gebied van hernieuwbare energieopwekking. De Sociaal Economische Raad (SER), die zorg draagt over het akkoord, bracht op 14 februari de ‘Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018’ uit. SER geeft aan welke initiatieven in 2018 in gang worden gezet om een aantal aandachtspunten in de uitvoering aan te pakken, onder meer op het gebied van innovatie en financiering. Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) en straks Invest-NL speelt hierbij een belangrijke rol.

‘NIA ontwikkelt met ODE Decentraal een ontwikkelingsfaciliteit voor hernieuwbare energieprojecten van lokale energiecoöperaties. Doel is te komen tot meer investeringen met lokaal draagvlak voor en lokale afname van hernieuwbare energie. Gewerkt wordt aan een fonds voor risicodragende leningen voor de voorbereiding en ontwikkeling van projecten, in combinatie met verdere professionalisering door uitwisseling van experts tussen energiecoöperaties’.

De complete uitvoeringsagenda kunt u vinden op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Naar boven
       
 
Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie: NIA verkent met de EIB de opzet van een investeringsplatform voor circulaire economie
Het Sustainable Finance Lab en Circle Economy hebben het rapport ‘Financiële beleidsinterventies voor een circulaire economie’ uitgebracht. In het rapport wordt belicht welke maatregelen nodig zijn om in 2050 tot een volledig circulaire economie te komen –één van de ambities van de Nederlandse overheid-.

Het rapport ziet de nieuwe nationale ontwikkelings- en financieringsinstelling Invest-NL als een belangrijke speler om de circulaire doelstellingen te bereiken. Nederland volgt andere Europese landen met de oprichting van een zogeheten National Promotional Institution (NPI). Invest-NL kan bijvoorbeeld risicodragend vermogen verschaffen aan circulaire economieprojecten, maar ook door nauw samen te werken met de regionale participatiemaatschappijen.

Volgens het rapport komen de circulaire doelstellingen momenteel niet van de grond door een aantal knelpunten, waaronder:
 • Gebrek aan kennis en verkeerde prikkels in de financiële sector;
 • transitierisico’s en coördinatieproblemen;
 • Innovatierisico’s;
 • Externaliteiten (externe effecten en kosten).
Het financieel instrumentarium van de overheid moet een belangrijke rol spelen in het wegnemen van deze knelpunten.

NIA verkent met de Europese Investerings Bank (EIB), de Europese Commissie samen met relevante stakeholders het opzetten van een Investerings Platform voor circulaire economie.

Het volledige rapport is te lezen via het Sustainable Finance Lab

Naar boven
       
 
NIA workshop tijdens VNG jaarcongres over financieel efficiënt realiseren van maatschappelijke opgaven

Tijdens het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Utrecht gaf NIA een verkorte versie van de succesvolle workshop Financiering Maatschappelijk Gewenste Investeringen.

Er wordt op alle niveaus van de overheid meer gevraagd om tot efficiënte realisatie te komen van maatschappelijk gewenste projecten. Dit vraagt een belangrijke omslag naar andere vormen van financiering dan tot dusver vaak gebruikelijk, namelijk meer met private financiering in plaats van (uitsluitend) subsidies. Voor veel werkenden in het publieke domein is dit een nieuw gegeven. Niet iedereen is vertrouwd met het denken in verdienmodellen waarbij geïnvesteerde middelen terug moeten komen bij de verstrekker ervan en met het opwerken van ideeën tot businesscases die voor financiers overtuigend zijn. Een actieve rol van de overheidsfunctionaris zal dan ook inhouden dat hij/zij de taal van de financier kan begrijpen en in staat is om tot een onderbouwde afweging te komen bij de financiële haalbaarheid van investeringsvoornemens.

In de workshop werd o.a. ingegaan op het onderscheid tussen bekostiging en financiering, het belang van kasstromen voor financiers en financieringsvormen. Tevens werd per projectfase (voorbereiding, bouw en exploitatie) ingegaan op de belangrijkste risico’s, financieringsvormen en –instrumenten.

De deelnemers aan de NIA workshop toonden zich betrokken, kritisch en namen actief deel aan deze interactieve sessie met veel vragen en enkele suggesties waarvan allen weer konden profiteren. De missie van NIA om deze benadering – van bekostiging naar financiering – te stimuleren en ondersteunen en daarmee overheidsmiddelen effectiever in te kunnen zetten werd goed ontvangen.

Handboek financieren
Wilt u meer weten over de mogelijkheid om projecten te beoordelen en hoe van bekostiging naar financiering te gaan? Kijkt u dan vooral op de website van NIA, waar u alles kunt lezen in het Handboek Financieringen. U kunt een gratis versie downloaden van onze website.

Naar boven

       
 
Colofon
Contactgegevens
Nederlands Investerings Agentschap
Gustav Mahlerplein 117
1082 MS Amsterdam
Deze nieuwsbrief bieden
wij u aan in opdracht
van het Nederlands Investerings Agentschap.
Aanmelden
Afmelden
Doorsturen
RSS

 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.