Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
20 oktober 2017
Nederlands Investerings Agentschap voor EFSI
            Nieuwsbrief delen:
In deze memo zal worden ingegaan op de nieuwsbrief van de maand september.
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
Regeerakkoord Rutte III;
NIA en ROM’s ondertekenen samenwerkingsovereenkomst;
NIA aanwezig bij de Advisory-HUB in Luxemburg;
NIA en EIF lanceren Dutch Growth Co-Investment Programme;
Het Europese Parlement en de lidstaten hebben een overeenstemming bereikt betreffende EFSI 2.0.
 

Foto: Mark Rutte en dhr. Buma, Pechtold en Segers.

Regeerakkoord Rutte III
Het regeerakkoord van Kabinet Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat 10 oktober 2017 is gepubliceerd kent stevige investeringsambities en trekt voor de komende kabinetsperiode 2 miljard euro uit voor eigen vermogen van Invest-NL.
Lees meer
NIA en ROM’s ondertekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst
Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hebben op 4 oktober jl. een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst geeft inhoud aan de gezamenlijke inspanningen onder het toekomstige Invest-NL i.o. Goede onderlinge informatie-uitwisseling en betrokkenheid bij elkaars projecten versterkt de effectiviteit van de ROM’s en NIA en straks Invest-NL.
Lees meer
 

Foto: Bertholt Leeftink ondertekent de overeenkomst.


Foto: Simon Barnes (Hoofd EIB-Advisory Services

 
NIA aanwezig bij de Hub in Luxemburg
Op 25 en 26 september 2017 bracht NIA een bezoek aan het evenement dat is georganiseerd door de European Investment Advisory Hub (EIAH, of Hub), de zogenoemde EIAH Days. De uitwisseling van ervaringen en best practices tussen NPI’s/NPB’s en het delen van voorbeelden van projecten die advisory support genieten stonden tijdens deze dagen centraal. Ook werd er tijdens de EIAH Days getracht om een beter inzicht te bieden in hoe deelnemers zoals NIA kunnen profiteren van het partnerschap met de Hub.
Lees meer
NIA en EIF lanceren Dutch Growth Co-Investment Programme
Het ministerie van Economische Zaken heeft woensdag 27 september 2017 tijdens het StartupFest in Amsterdam samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) honderd miljoen euro aan extra financiering voor scale-ups bekend gemaakt, middels een nieuw investeringsfonds: het Dutch Growth Co-Investment Programme.
Lees meer
 

Foto: Bertholt Leeftink ondertekent de overeenkomst.

 

 
Het Europese Parlement en de lidstaten hebben een overeenstemming bereikt betreffende EFSI 2.0
Het Europees Parlement en de lidstaten hebben een overeenstemming bereikt over het vervolg op het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI): EFSI 2.0. EFSI 2.0 betreft het uitbreiden en versterken van het huidige EFSI, de kern van het Investeringsplan voor Europa.
Lees meer
Regeerakkoord Rutte III
Het regeerakkoord van Kabinet Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat 10 oktober 2017 is gepubliceerd kent stevige investeringsambities en trekt voor de komende kabinetsperiode 2 miljard euro uit voor eigen vermogen van Invest-NL.

Het regeerakkoord biedt – in samenwerking met betrokken partijen – veel aanknooppunten voor blending van financiële stromen, co-financiering en crowding in van private financiers. Een beknopte opsomming:
 • Voor de versterking van de economie en de leefbaarheid komt er een regiofonds. Dit fonds kan regionale investeringen versnellen op gebied van economische structuur;
 • Specifieke aandacht voor Groningen: hierbij staat de energietransitie centraal. De maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de gaswinning te verankeren worden doorgevoerd, tevens is hier de doelstelling bijgekomen om de vraag naar Groningengas met 3 miljard kubieke meter te verminderen ten opzichte van 2017;
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties krijgt een budget van 900 mln. Euro voor specifieke lokale investeringsproblematiek, o.a. voor de BES-eilanden, Rotterdam-Zuid, Eindhoven en ESTEC;
 • Er komt een fonds in de agrosector waarbij jonge boeren worden ondersteund bij bedrijfsoverdrachten en bij de investeringen in innovatie te financieren;
 • Het topsectorenbeleid en het innovatiebeleid zullen sterker gericht worden op de energietransitie. Daarbij zet het Kabinet in op programmatische investeringsafspraken met decentrale overheden;
 • Het kabinet maakt gerichte afspraken met decentrale overheden voor inzet extra decentrale middelen voor klimaat en de opzet van investeringsprogramma’s voor verduurzaming.
Meer informatie:
 lees het gehele regeerakkoord
 Meer informatie over Invest-NL

Naar boven
 
NIA en ROM’s ondertekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst
Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hebben op 4 oktober jl. een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst geeft inhoud aan de gezamenlijke inspanningen onder het toekomstige Invest-NL i.o. Goede onderlinge informatie-uitwisseling en betrokkenheid bij elkaars projecten versterkt de effectiviteit van de ROM’s en NIA en straks Invest-NL.

De nieuwe afspraken
De ROM’s leiden actief ondernemingen en projecten door die de financieringsmogelijkheden van hen overstijgen, maar nog niet volledig door de markt gefinancierd kunnen worden.

De ROM’s en NIA zullen elkaar actief informeren over investeringsprojecten en financieringsverzoeken. Tevens zullen er een aantal gezamenlijke dealteams worden opgezet met name in de sfeer van technologische vernieuwingen, de zogenaamde doorbraaktechnologieën. 

NIA en de ROM’s kijken uit naar een nog intensievere samenwerking om het maximaal haalbare te realiseren.

Naar boven
       
 
NIA aanwezig bij de Hub in Luxemburg
Op 25 en 26 september 2017 bracht NIA een bezoek aan het evenement dat is georganiseerd door de European Investment Advisory Hub (EIAH, of Hub), de zogenoemde EIAH Days. De uitwisseling van ervaringen en best practices tussen NPI’s/NPB’s en het delen van voorbeelden van projecten die advisory support genieten stonden tijdens deze dagen centraal. Ook werd er tijdens de EIAH Days getracht om een beter inzicht te bieden in hoe deelnemers zoals NIA kunnen profiteren van het partnerschap met de Hub.

Tijdens het evenement werd er onder andere gesproken over EFSI 2.0 (zie daarvoor het volgende artikel in deze nieuwsbrief), investeringsplatforms, de geplande activiteiten van de Hub en verschillende case studies en ervaringen van nationale promotionele instituties als BPI France en BGK (Polen). De sprekers bestonden onder andere uit Mark Mawhinney (divisiehoofd van de Hub), Wilhelm Molterer (managing director van EFSI) en Simon Barnes (Hoofd van de EIB-Advisory Services).

De Hub is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank in het kader van het Investeringsplan van Europa. Dit initiatief heeft als doel de bedrijfsomgeving van Europa te versterkingen middels het aanbod van investeringssteun, adviesdiensten en expertise op technisch vlak.

NIA en de Hub werken sinds 2016 samen zoals afgesproken in een ondertekend memorandum. De belangrijkste reden voor de ondertekening van het memorandum is het bevorderen van kennisverdeling en het verbreden van de relatie met de Europese Investeringsbank (EIB).

Meer informatie
Begin dit jaar bracht de Hub een bezoek aan NIA. Meer hierover leest u in de nieuwsbrief van 15 maart 2017.

Naar boven
       
 
NIA en EIF lanceren Dutch Growth Co-Investment Programme
Het ministerie van Economische  Zaken heeft woensdag 27 september 2017 tijdens het StartupFest in Amsterdam samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) honderd miljoen euro aan extra financiering voor scale-ups bekend gemaakt, middels een nieuw investeringsfonds: het Dutch Growth Co-Investment Programme.

“Snelgroeiende bedrijven, hebben vaak moeite om voldoende financiering uit de markt te halen. Startups en scale-ups zijn veelal afhankelijk van risicokapitaal van externe investeerders. Dit nieuwe fonds, dat we samen met het EIF lanceren, moet veelbelovende bedrijven helpen om door te groeien. De producten en diensten die zij daarmee op de markt brengen, dragen bij aan de economische groei, de werkgelegenheid, de productiviteit en het innovatievermogen van Nederland.” Aldus Henk Kamp, demissionair minister Economische Zaken.

Profielbeschrijving
Om in aanmerking te komen voor het Dutch Growth Co-Investment Programme moeten ondernemingen minimaal aan de volgende eisen voldoen:
 • De onderneming zit in het portfolio van een investeringsfonds waar EIF of DVI momenteel investeerder van is;
 • De onderneming moet voldoen aan de MKB-regels van de Europese Commissie;
 • De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland;
 • De ondernemer moet een hoog groeipotentieel kunnen aantonen.
Meer informatie
 Website EIF
 Website NIA
 E-mail: info@nia-nl.nl

Naar boven
       
 
Het Europese Parlement en de lidstaten hebben een overeenstemming bereikt betreffende EFSI 2.0
Het Europees Parlement en de lidstaten hebben een overeenstemming bereikt over het vervolg op het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI): EFSI 2.0. EFSI 2.0 betreft het uitbreiden en versterken van het huidige EFSI, de kern van het Investeringsplan voor Europa.

EFSI is een initiatief van de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europese Investeringsfonds (EIF). Doel van EFSI is om, door middel van gerichte investeringen, de structurele economische groei in de Europese Unie te bevorderen.

EFSI focust zich op vijf thema’s:Het EFSI-fonds is géén subsidie, maar kan garanties, leningen en risicokapitaal verstrekken. Hiermee geeft het fonds antwoord op het tekort aan risicodragend vermogen in de Europese economie en brengt het private financiering voor ondernemingen binnen bereik.

EFSI 2.0 is meer uitgebreid:
 • De European Investment Advisory Hub (EIAH) zal een grotere rol spelen bij het aanbieden van technische bijstand, zodat nog meer regio’s en sectoren kunne profiteren van EFSI-ondersteuning;
 • EFSI 2.0 zal nieuwe sectoren bereiken zoals duurzame landbouw en visserij.
De overeenstemming over EFSI 2.0 verlengt de duur van EFSI tot 2020 en verhoogt haar financiële capaciteit tot ten minste 500 miljard euro.

De EFSI 2.0-overeenkomst moet nog formeel door het Europees Parlement en de Raad worden aangenomen.

Meer informatie
  Website Europese Commissie

Naar boven
       
 
Inschrijven NIA-nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij NIA en meld je aan voor de NIA-nieuwsbrief.
 
NIA nu ook op LinkedIn
Volg NIA nu ook op LinkedIn
 
Colofon
Contactgegevens
Nederlands Investerings Agentschap
Gustav Mahlerplein 117
1082 MS Amsterdam
Deze nieuwsbrief bieden
wij u aan in opdracht
van het Nederlands Investerings Agentschap.
Aanmelden
Afmelden
Doorsturen
RSS

 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren