Verkenning aanlanding wind op zee
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
13 december 2021
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief VAWOZ
Verkenning aanlanding wind op zee
 
Introductie
Windenenergie van de Noordzee is één van de belangrijkste aanjagers van de energietransitie in Nederland. De periode tot en met 2030 richtte zich tot nu toe op de doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 49% CO2-reductie te realiseren t.o.v. 1990. De EU-doelstellingen zijn ondertussen aangescherpt naar 55% CO2-reductie. Het besluit om ook de Nederlandse doelstelling te verhogen is aan een nieuw kabinet in 2022. Om aan deze verhoogde doelstelling te kunnen voldoen zouden extra windparken op zee tot en met 2030 nodig zijn. De afgelopen periode is binnen de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) 2030 samen met de omgeving onderzocht hoe deze energie van, de nog te bouwen, extra windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht (figuur 1).

In dat kader zijn ook verschillende omgevingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij we samen met belanghebbenden informatie hebben uitgewisseld en kansen en uitdagingen zijn geïdentificeerd. Mogelijk bent u bij één van deze sessies aanwezig geweest. Ook de komende periode zullen we vergelijkbare sessies organiseren, maar dan in het kader van de VAWOZ 2031-2040.

We vinden het belangrijk dat u goed bent geïnformeerd en met ons meedenkt, samen komen we tot betere aanlandalternatieven. Daarom nemen we u graag mee in de ontwikkelingen rond de VAWOZ door middel van deze periodieke nieuwsbrief. In deze eerste nieuwsbrief vindt u informatie over het aanwijzen van nieuwe windenergiegebieden, de besluitvorming over de VAWOZ 2030, de start van VAWOZ 2031-2040 en een interview met stakeholdersmanager Manon Raats van TenneT.

Heeft u vragen of ideeën voor een volgende nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt een mail sturen naar VAWOZ@minezk.nl.

Jeanette Veurman
Projectleider VAWOZ
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 
Ter inzage: Programma Noordzee
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzocht waar op de Noordzee  extra windenergie gerealiseerd kan worden rond 2030, bovenop de al deels gerealiseerde en geplande ruim 11 Gigawatt (GW). Hiervoor heeft het kabinet in het aanvullend ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 nieuwe windenergiegebieden aangewezen. Een nieuw kabinet zal hierover in 2022 besluiten. Voorbereidingen voor de extra windenergie op zee worden nu al getroffen omdat de procedures en realisatie van de windparken en aanlandingen een doorlooptijd van circa 8-9 jaar hebben.

Het aanvullend ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 ligt tot en met 20 december 2021 ter inzage. Hier kan een ieder door middel van een zienswijze op reageren.
Meer informatie
 
 
Besluitvorming VAWOZ 2030
Het ministerie van EZK heeft onderzocht waar in Nederland extra windenergie van zee aan land kan worden gebracht in de periode rond 2030. De wens van de Tweede Kamer is daarbij 10 GW extra, bovenop de al geplande ruim 11 GW. Op basis van onderzoek en adviezen uit de omgeving heeft de staatssecretaris van EZK besloten om voor het aanlanden van 10 Gigawatt (GW) aan extra windenergie ruimtelijke procedures te starten begin 2022 naar Maasvlakte, Borssele, Eemshaven en Geertruidenberg. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de brief die de staatssecretaris van EZK op 2 december jl. naar de tweede kamer heeft gestuurd. Deze brief is beschikbaar via onderstaande link.
Lees de brief van de staatssecretaris
 
 
Doorkijk - start (voor)verkenning VAWOZ 2031 – 2040
Vooraf aan de verkenning 2031-2040 willen we door middel van voorverkenningen alvast op hoofdlijnen in kaart brengen wat kansrijke mogelijkheden en aanlandlocaties zijn. Met deze resultaten kan straks gerichter de verkenning 2031-2040 starten.

Inmiddels is de voorverkenning Noord-Holland gestart. De provincie Noord-Holland en EZK hebben reeds een stakeholdersessie georganiseerd. Publieke- en private partijen gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden, kansen en uitdagingen voor toekomstige aanlandingen in Noord-Holland. Op 12 januari 2022 vindt de tweede sessie voor Noord-Holland plaats. De komende maanden worden ook voor andere kustregio’s voorverkenningen georganiseerd. Staat u nog niet op de uitnodigingenlijst? Stuur dan een email naar VAWOZ@minezk.nl.
 
 
Aan het woord: stakeholdersmanager (omgeving + communicatie) Manon Raats in regio IJmond
Bij het verkennen van kansrijke aanlandingsopties voor windparken brengen we in beeld wat mogelijke gevolgen zijn voor o.a. het milieu, de omgeving en het regionale energiesysteem. Dit doen we onder meer samen met maatschappelijke organisaties, medeoverheden, marktpartijen, netwerkbedrijf Gasunie en netbeheerder TenneT. Maar wat komt hier eigenlijk allemaal bij kijken? In de rubriek ‘aan het woord’ vertelt een vertegenwoordiger van één van de betrokken partijen hier meer over. Deze keer is het woord aan Manon Raats, omgevingsmanagement- en communicatie-expert voor regio IJmond bij TenneT. “Ik ben er trots op als mensen ons weten te vinden en zich veilig voelen om met ons in gesprek te gaan, met wederzijds begrip voor elkaars belangen en standpunten.”
Lees het interview
 
 
Hoe komt de energie van windturbines aan land?
Elektriciteit vanuit de windenergiegebieden wordt vanaf een platform in het windpark op zee via een ‘net op zee’ getransporteerd naar verschillende stations op land, dicht bij de kust. Deze converterstations functioneren als aansluitlocaties: ze zijn aangesloten op het hoogspanningsnet op land, zodat de schone windenergie van zee naar huishoudens en bedrijven in Nederland kan.
Lees meer    
 
 
 
Over VAWOZ
Eind 2020 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden gestart met de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee voor de periode tot en met 2030 (VAWOZ 2030). Deze verkenning brengt de mogelijkheden in kaart voor het aan land brengen van meer windenergie op zee in deze periode. VAWOZ 2030 is ondertussen afgerond. De voorverkenningen voor VAWOZ 2031-2040 starten eind 2021. Voor meer informatie kunt u terecht op: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) | RVO.nl | Rijksdienst. Bij vragen kunt u een mail sturen naar vawoz@minezk.nl.
        
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid
@RVO_Int_Ond
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Internationaal Ondernemen
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.