Verkenning aanlanding wind op zee
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
11 mei 2022
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief VAWOZ
Verkenning aanlanding wind op zee
 
Inleiding
Sinds de vorige nieuwbrief heeft de wereld niet stilgestaan. Binnen VAWOZ niet en helaas op het wereldtoneel ook niet. De oorlog in Oekraïne maakt ons duidelijk hoezeer we nog voor onze energie afhankelijk zijn van import uit onder meer Rusland. Hiermee wordt het belang van het verder uitrollen van windenergie op de Noordzee nog groter! Samen met velen van jullie hebben we in dit kader de afgelopen periode mooie stappen gezet. Hierover leest u in deze nieuwsbrief.

Zo heeft het kabinet op 19 maart 2022 binnen het programma Noordzee nieuwe windenergiegebieden aangewezen waarvoor we aanlandingen in de VAWOZ 2030 hebben verkend. Een publiekswedstrijd leverde een brede variëteit aan namen op voor deze nieuwe windenergiegebieden, waaronder Doordewind. Voor het verder onderzoeken van het naar land brengen van windenergie vanuit Doordewind en Ten Noorden van de Waddeneilanden (rond 2031) in samenhang met aanlandingsmogelijkheden in Eemshaven voor na 2031 organiseerden we eind maart een goed bezochte en levendige omgevingssessie in Groningen. Half april waren we met VAWOZ helemaal aan de andere kant van het land, in het historische Middelburg. Hier leverde een omgevingssessie waardevolle gesprekken op over aanlandingen in Zeeland. Meer weten? Lees dan vooral verder.
 
Vooruitblik 2031 – 2040 – hoe nu verder?
Een versnelling in het realiseren van wind op zee is noodzakelijk om de
doelstelling van het kabinet te halen (55% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990). Het kabinet heeft daarom het doel voor windenergie op zee verhoogd van 11GW naar 21GW rond 2030. In het Programma Noordzee 2022-2027 zijn in maart drie nieuwe windenergiebieden aangewezen. Het kabinet besluit deze zomer waar de windparken precies komen binnen de aangewezen gebieden in de Routekaart 2030+.

De nieuwe windgebieden hebben de namen Nederwiek, Lagelander en Doordewind gekregen. De namen zijn door het publiek gekozen in een namenwedstrijd. De windparken uit de Aanvullende Routekaart worden aangesloten met elektriciteitskabels. Dit heeft de voormalige Staatssecretaris van EZK in december 2021 bekend gemaakt. Voor de windparken die na 2030 worden gerealiseerd onderzoekt EZK ook de mogelijkheid om aan te landen met waterstof.
Lees meer
Bekijk de afbeelding (pdf)
 
Programma Aansluiting Wind Op Zee -Eemshaven (PAWOZ)
In PAWOZ onderzoeken we de mogelijkheden voor de aansluiting
van 4,7 Gigawatt elektriciteit in Eemshaven rond 2031. De energie komt van twee windparken (Doordewind en Ten noorden van de Waddeneilanden) op de Noordzee. Daarnaast onderzoeken we welke routes gebruikt kunnen worden voor aansluitingen – zowel in de vorm van elektronen als moleculen - in Eemshaven na 2031. Een onderzoek van Royal HaskoningDHV  heeft acht mogelijke kabelroutes opgeleverd. Deze zijn het startpunt van het programma.

De aftrap van PAWOZ was op 28 maart met een omgevingssessie op het provinciehuis Groningen. Op 15 april zijn het voornemen en het participatievoorstel gepubliceerd. Deze liggen ter inzage en reageren is tot 27 mei mogelijk. Suggesties en feedback zijn meer dan welkom. Op 21 april was er een eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden.
Lees meer
Bekijk de afbeelding (pdf)
 
Nieuw gestarte procedures Nederwiek 1&2
In de VAWOZ-brief van december kondigden we aan nieuwe aanlandingen voor 2GW-verbindingen te starten naar de Maasvlakte, Borsele en Geertruidenberg. Vanwege mogelijke parallelligging aan verbindingen vanuit windenergiegebied IJmuiden Ver die in ontwikkeling zijn, was het belangrijk om al snel te starten met de nieuwe procedures naar Maasvlakte en Borsele. Het gaat hierbij om de aansluiting van de nieuw aangewezen windgebieden Nederwiek 1 en 2 (voorheen windgebied 1).

In januari 2022 zijn we daarom de procedure voor de aanlanding van de windgebieden Nederwiek 1 & 2 gestart met de ter inzage legging van het voornemen en het participatievoorstel. Daarop volgden werksessies met stakeholders voor het bespreken van de tracé opties en de aandachtspunten. Voor Nederwiek 1 zijn 18 reacties opgehaald en voor Nederwiek 2 was sprake van 7 reacties. De belangrijkste aandachtspunten zijn de samenhang met andere projecten en ontwikkelingen in het kader van de energietransitie, de nut en noodzaak van een hoogspanningskabel in het algemeen en enkele specifieke lokale issues, zoals waterstofontwikkelingen op de Maasvlakte en de samenhang met andere energieprojecten in Zeeland.

De volgende stap is het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD), waarin staat welke tracés of alternatieven we onderzoeken en hoe we de onderzoeken gaan doen. De planning is om de concept NRD in september ter inzage te leggen. Daarop kunt u een zienswijze indienen. Ook organiseren we informatieavonden in die periode.
Lees meer Nederwiek 1 en/of
Lees meer Nederwiek 2
 
5 vragen aan…. Hannelore Strik van Omgevingsberaad Waddengebied
De 5 vragen aan is een terugkerende rubriek in de nieuwsbrief waarbij
we een van de betrokken stakeholders aan het woord laten. Hannelore Strik, strategisch adviseur voor het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) vertelt over het OBW en haar bijdrage in het Programma Aansluiting Wind Op Zee- Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven). “Als ervaringen uit het verleden iets zeggen over de toekomst, dan heb ik wel vertrouwen in het vervolg. Dat zou voor het OBW betekenen dat er ruimte blijft om het gesprek aan te gaan over het proces en de verwachtingen. Dat kan ook haast niet anders, omdat het OBW onderdeel is van de Waddengovernance die benut wordt voor het programma. Een uitdaging voor het OBW is om zich goed te positioneren in de besluitvorming en duidelijk te maken waar het wel en niet van is”.
Lees het hele interview    
 
Voorverkenning VAWOZ 2031-2040: een update
In de vorige nieuwsbrief schreven we al over het voorverkenningstraject voor de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee (VAWOZ) 2031-2040. Het doel van dit traject is om samen met de omgeving op hoofdlijnen in kaart te brengen wat kansrijke aanlandingsmogelijkheden en -locaties zijn voor verschillende (kust)regio’s in Nederland. We kijken daarbij zowel naar aanlandingen met stroom als met waterstof. Met de resultaten van de voorverkenning kan de verkenning straks gerichter van start gaan. In februari was er een regiosessie voor Zuid-Holland/Noord-Brabant en in april een in Zeeland.
Lees de update    
 
Agenda
  • 17 mei:
    Omgevingssessie Noordzee (fysiek)
  • 28 juni:
    Eindevent voorverkenning VAWOZ (online)
 
Over VAWOZ
Eind 2020 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden gestart met de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee voor de periode tot en met 2030 (VAWOZ 2030). Deze verkenning brengt de mogelijkheden in kaart voor het aan land brengen van meer windenergie op zee in deze periode. VAWOZ 2030 is ondertussen afgerond. De voorverkenningen voor VAWOZ 2031-2040 starten eind 2021. Voor meer informatie kunt u terecht op: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) | RVO.nl | Rijksdienst. Bij vragen kunt u een mail sturen naar vawoz@minezk.nl.
        
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid
@RVO_Int_Ond
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Internationaal Ondernemen
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.