Verkenning aanlanding wind op zee
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
19 juli 2022
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief VAWOZ
Verkenning aanlanding wind op zee
 
Inleiding
In deze laatste nieuwsbrief voor het zomerreces nemen we u graag mee in de belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen tijd en blikken we alvast vooruit op de periode na de zomer. We kunnen alvast aankondigen dat deze VAWOZ-nieuwsbrief onderdeel wordt van één integrale Wind op Zee-nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte stellen van alle relevante ontwikkelingen - rondom windenergie op zee en de aanlanding daarvan, waaronder de netten op zee – projecten.

Een belangrijk moment afgelopen periode was het op 18 mei ondertekenen van de Esbjerg Declaration door onze premier en door de staatshoofden van België, Duitsland en Denemarken. De landen verklaren gezamenlijk in 2050 150 gigawatt (GW) windenergievermogen op de Noordzee te realiseren. Deze ongekend grote opgave heeft een directe relatie met VAWOZ. De resultaten van de voorverkenning VAWOZ 2031-2040 laten zien dat het aan land brengen van grote hoeveelheden windenergie op ruimtelijk vlak een uitdaging is; het laaghangend fruit is op. Op 28 juni zijn we hierover in gesprek gegaan met de omgeving tijdens het online eindevent voor de voorverkenning van VAWOZ. We kijken terug op een geslaagde digitale bijeenkomst. Na de zomer komen we bij u terug over het vervolgtraject, het programma VAWOZ. In dit programma onder de omgevingswet wordt ingezet op een integrale gebiedsgerichte aanpak met een uitgebreid participatietraject.

Een andere mooie mijlpaal was op 21 juni jl. Toen heeft het kabinet met de aanvullende routekaart windenergie op zee 2030 bekend gemaakt waar de extra windparken tot en met 2030 komen. Daarnaast zijn vanuit PAWOZ-Eemshaven de eerste themabijeenkomsten en bewonersavonden geweest en zijn er weer stappen gemaakt in de projecten voor de netten op zee.

Meer over deze ontwikkelingen leest u in deze nieuwsbrief. Een hele mooie zomer gewenst!
 
Kabinet versnelt bouw windparken op zee richting 2030
Het kabinet wil windenergie op de Noordzee versnellen. Rond 2030 moeten windparken met een gezamenlijk vermogen van circa 21 GW zijn gerealiseerd. Dit betekent een verdubbeling van de eerder afgesproken 11 GW. Op 21 juni 2022 heeft het kabinet met een aanvullende routekaart bekend gemaakt waar deze extra windparken gaan komen en wanneer daarvoor de uitgifte van de kavels op zee wordt georganiseerd. Ook geeft het kabinet - met een aanvulling op het Ontwikkelkader windenergie op zee - aan TenneT (beheerder van het net op zee) de opdracht om voor de extra windparken netaansluitingen aan te leggen.
Lees meer
Bekijk de volledige routekaart
 
 
Netten op Zee: een update
In de aanvullende routekaart 2030, geeft het kabinet aan hoe de ambities voor de verdubbeling van wind op zee naar 21 GW gerealiseerd kan worden. Dit is een enorme opgave en betekent een grote versnelling van de realisatie. Om dit mogelijk te maken zijn we begin dit jaar al gestart met een aantal nieuwe projecten voor aanlandingen van wind op zee: de projecten Nederwiek 1 naar Borsele en Nederwiek 2 naar Maasvlakte. Daarnaast is het programma PAWOZ-Eemshaven gestart en worden de voorbereidingen getroffen voor Nederwiek 3 naar Geertruidenberg. Naast deze nieuwe aanlandingen zijn we druk bezig met de lopende procedures voor de aanlandingen naar Beverwijk, Maasvlakte en Borsele.
Lees meer
 
 
VAWOZ: voorverkenning in afrondende fase
Het online eindevent van het voorverkenningstraject voor VAWOZ 2031-2040 vond plaats op 28 juni 2022. Daarmee komt de voorverkenning in een afrondende fase. Het doel van de voorverkenning was om samen met de omgeving op hoofdlijnen te onderzoeken wat kansrijke aanlandmogelijkheden en -locaties kunnen zijn voor de periode 2031 – 2040 om verder te onderzoeken, en welke aandachtspunten hierbij spelen. Op deze manier krijgt het vervolgtraject, het programma VAWOZ, meer focus. Binnen het programma worden de locaties nader onderzocht samen met mogelijke tracés en wordt de bredere omgeving aan de voorkant goed betrokken. Lees meer over het eindevent, de resultaten van de voorverkenning en het vervolg.
Lees meer
 
 
PAWOZ- Eemshaven in volle gang
In het Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) – Eemshaven onderzoeken we de mogelijkheden voor aansluitingen van windenergie in de Eemshaven. Concreet gaat het om de aansluiting van de windparken Doordewind en Ten Noorden van de Waddeneilanden. 4,7 GW aan windenergie van deze windparken moet getransporteerd worden met elektriciteitskabels naar de Eemshaven. Ook onderzoeken we mogelijkheden voor routes voor eventuele toekomstige windparken (na 2031) met waterstofleidingen en/of elektriciteitskabels.
Lees meer over PAWOZ
 
 
5 vragen aan… Huibert van Rossum van Havenbedrijf Rotterdam
De 5 vragen aan is een terugkerende rubriek in de nieuwsbrief waarbij
we een van de betrokken stakeholders aan het woord laten. Huibert van Rossum, adviseur bij het Programma Energietransitie van het Havenbedrijf Rotterdam, is deze keer aan het woord. Hij houdt zich in deze functie vooral bezig met de buitenwereld: met strategisch omgevingsmanagement en external affairs. “Als historicus kijk ik altijd met de bril van het verleden naar het heden en de toekomst. Je ziet dezelfde patronen bij transities en disrupties: er is altijd weerstand tegen verandering, er zijn belangen om de huidige situatie te behouden. De energietransitie moeten we als samenleving, bedrijfsleven en overheid gezamenlijk organiseren, waarbij iedere partij zijn of haar eigen rol pakt.”
Lees het hele interview    
 
 
 
Over VAWOZ
Eind 2020 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden gestart met de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee voor de periode tot en met 2030 (VAWOZ 2030). Deze verkenning brengt de mogelijkheden in kaart voor het aan land brengen van meer windenergie op zee in deze periode. VAWOZ 2030 is ondertussen afgerond. De voorverkenningen voor VAWOZ 2031-2040 starten eind 2021. Voor meer informatie kunt u terecht op: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) | RVO.nl | Rijksdienst. Bij vragen kunt u een mail sturen naar vawoz@minezk.nl.
        
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid
@RVO_Int_Ond
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Internationaal Ondernemen
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.