Verkenning aanlanding wind op zee
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
3 november 2022
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Wind op zee
Verkenning aanlanding wind op zee
 
Inleiding
Voor u ligt de eerste ‘integrale Wind op Zee’ nieuwsbrief. Vanaf nu wordt u in deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen rondom windenergie op zee en de aanlanding daarvan. 

Windenergie op zee zal sterk en snel doorgroeien. Dit is nodig om onze samenleving te verduurzamen en draagt bij aan het vergroten van onze energieonafhankelijkheid. Voor het eerst is er een visie neergelegd hoe de doorgroei wind op zee er tot 2050 uit kan zien. Hoeveel windenergie op zee er precies nodig zal zijn hangt van veel factoren af.

Ook in de zomer hebben we niet stilgezeten, op 25 augustus heeft Zijne Majesteit de Koning een werkbezoek aan diverse locaties op de Noordzee gebracht, waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met wind, zon en groene waterstof. 

De laatste stand van zaken per project leest u in deze nieuwsbrief. 

Veel leesplezier!
 
Verdere uitrol windenergie op zee
Met de kamerbrief Windenergie op zee 2030 – 2050 wordt voor het eerst een visie neergelegd hoe de doorgroei richting 2050 er uit kan zien. In de brief wordt onder andere toegelicht welke acties in gang worden gezet. Het kabinet wil in de planvorming verder vooruit gaan kijken. Als onderdeel van het Nationaal Plan Energiesysteem wil het kabinet op korte termijn doelstellingen voor windenergie op zee gaan stellen voor 2035, 2040 en 2050. Daarnaast start het kabinet met de Partiele Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027, waar nieuwe windenergiegebieden worden aangewezen voor de periode na 2031. Het kabinet kijkt hierbij voorlopig naar de bovenkant van de bandbreedte van energie-scenario’s, 50GW in 2040 en 70GW in 2050. Of deze hoeveelheden windvermogen op zee ook daadwerkelijk haalbaar en wenselijk zijn, zal uit onderzoek moeten blijken. Hierbij kijkt het kabinet zorgvuldig hoe de groei van windenergie op zee kan samen gaan met andere activiteiten op de Noordzee.
Lees meer
 
 
Koning bezoekt locaties Noordzee
Op 25 augustus heeft de Koning diverse locaties op de Noordzee bezocht waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met wind, zon en groene waterstof. Het werkbezoek begon op één van TenneT’s transformatorplatformen van het Net op Zee project Hollandse Kust (zuid). Dit zogenaamde stopcontact op zee transporteert de in het gelijknamige windpark opgewekte stroom naar land. Vervolgens werd het Q13a-A platform van Neptune Energy bezocht, waar de groene waterstofpilot PosHYdon in voorbereiding is. In deze pilot worden op een werkend platform offshore wind, offshore gas en groene waterstof geïntegreerd. De lessen die hier worden geleerd, kunnen de verdere uitrol van het energiesysteem van de toekomst versnellen. Het bezoek werd afgesloten met een boottocht langs het pilotproject van Oceans of Energy, waar drijvende zonnepanelen worden getest.
Lees het volledige verslag
 
 
Update PAWOZ-Eemshaven terinzagelegging Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Het Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) onderzoekt de mogelijkheden voor toekomstige kabel- en leidingroutes vanaf de Noordzee naar Eemshaven. Om een besluit te kunnen nemen over de route(s) voor de aansluiting wordt onderzocht wat de effecten van de routes zijn. Dit jaar is gewerkt aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), een plan voor de onderzoeken die uitgevoerd gaan worden om de effecten in beeld te brengen. Hiervoor zijn we op verschillende momenten in gesprek gegaan met de omgeving. De concept NRD ligt nu ter inzage. Tot 10 november kan iedereen schriftelijk, telefonisch of tijdens een bijeenkomst hier een reactie op geven.
Lees meer
 
 
Voorbereiding in volle gang – VAWOZ
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (Programma VAWOZ) 2031-2040. Het Ministerie van EZK voert gesprekken met provincies over rolverdeling en samenwerking in het programma en de inhoudelijke uitgangspunten relevant voor het programma worden aangescherpt. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het ‘voornemen’ en ‘voorstel voor participatie’, zodat een ieder weet wat er de komende (ruim) twee jaar op hoofdlijnen staat te gebeuren. Om toelichting te geven op het Programma VAWOZ, wat u wel en niet van het programma kunt verwachten en hoe we de komende tijd met elkaar in contact kunnen blijven organiseert het Ministerie van EZK aan het begin van het nieuwe jaar een startbijeenkomst. Meer informatie hierover volgt binnenkort!
Lees meer over de laatste stand van zaken
 
 
Update projecten Netten op Zee
Om de ambities voor 21 GW wind op zee rond 2030 te realiseren is er een zevental net op zee projecten en 1 programma in procedure. De afgelopen periode zijn er weer de nodige mijlpalen bereikt waarover we u graag willen informeren. Zo heeft onder andere de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep tegen Hollandse Kust west Beta, de aanlanding van 700 MW naar Beverwijk. En zijn er voor 4 projecten een ter inzage legging gestart. Benieuwd naar de update van deze en de andere projecten?
Lees meer over netten op zee    
 
 
 
Over VAWOZ
Eind 2020 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden gestart met de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee voor de periode tot en met 2030 (VAWOZ 2030). Deze verkenning brengt de mogelijkheden in kaart voor het aan land brengen van meer windenergie op zee in deze periode. VAWOZ 2030 is ondertussen afgerond. De voorverkenningen voor VAWOZ 2031-2040 starten eind 2021. Voor meer informatie kunt u terecht op: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) | RVO.nl | Rijksdienst. Bij vragen kunt u een mail sturen naar vawoz@minezk.nl.
        
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Aanmelden
Afmelden
Privacybeleid
@RVO_Int_Ond
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Internationaal Ondernemen
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.